Eszerint а magánszemély az adó megállapításához való jog elévülési idején belül az állami adóhatósághoz benyújtott kérelmében kezdeményezheti, hogy az adóhatóság törölje а terhére 2013. december 31-ét megelőzően 98 százalékos adómértékkel megállapított különadó-fizetési kötelezettséget. A NAV az adószámlán а 98 százalékos adómértékkel megállapított kötelezettség és az ahhoz kapcsolódóan megállapított jogkövetkezmények helyett átalányközteher-kötelezettséget állapít meg, а kötelezettség eredeti esedékessége napjára vonatkozó hatállyal. Ez az átalány évente változó.

Ha а 98 százalékos adómértékkel а különadót

  • а 2010-es adóévre kellett megállapítani, 40 százalék,
  • а 2011-es adóévre kellett megállapítani, 15 százalék,
  • а 2012-es adóévre kellett megállapítani, 20 százalék,
  • а 2013-as adóévre kellett megállapítani, 25 százalék az átalányközteher mértéke.

Annak érdekében pedig, hogy а magánszemély ne érvényesíthesse kétszeresen követelését, а törvényjavaslat kimondja: а rendelkezések nem alkalmazhatók akkor, ha bármely jogorvoslat alapján kártérítésre vált jogosulttá. Ha а jogorvoslat folyamatban van, az adóhatóság az eljárást csak abban az esetben indítja meg, ha а magánszemély а kérelmében nyilatkozik arról, hogy а jogorvoslati kezdeményezést visszavonta, és az ezt igazoló iratokat а kérelemhez csatolja.

Az új rendelkezéseket а folyamatban lévő adóigazgatási eljárásokban is alkalmazni kell, továbbá а hatálybalépést követően а 98 százalékos adómértékkel megállapított kötelezettség utólagos csökkentésére is kizárólag csak ezek а szabályok alkalmazhatók.

A NAV а kérelmekről 120 napon belül határozattal dönt majd. А salátatörvény azt is kimondja, hogy magánszemély а módosuló kötelezettségével kapcsolatban külön késedelmi kamatra nem jogosult, azaz az állam nem fizet az adózó pénzének használata után. Egy másik mondat szerint az elhunyt magánszemély bármely örököse kezdeményezheti а 98 százalékos adómértékkel megállapított kötelezettség törlését.