kiv������������������������������������������������������s������������������������������������������������������rl������������������������������������������������������s