kiv������������������s������������������rl������������������s