r������������������������������������������������������szv������������������������������������������������������ny������������������������������������������������������rfolyam