v������������������������������������������������������detts������������������������������������������������������gi_igazolv������������������������������������������������������ny