v������������������detts������������������gi_igazolv������������������ny