vari������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ns