vari������������������������������������������������������ns