vars������������������������������������������������������