visszav������������������s������������������rl������������������s