Mindent a földbérlőért!

Az Európai Unió országaiban meglehetősen erősnek mondható a földbérlők jogvédelme. Az EU-tagállamok nagyobb része a földbérletet törvényekkel szabályozta, meghatározva például a bérleti időt, a bérlet meghosszabbításának lehetőségeit, legtöbb helyütt a díj nagyságát is.
NAPI Online, 2003. január 24. péntek, 09:00
Fotó:


Az EU tagállamaiban a földbérlő védelmében a föld bérletére vonatkozó törvény minden esetben rögzíti a bérlő számára megfelelő minimális időtartamot, a meghosszabbítás lehetséges időtartamát és a maximális bérleti időt, a bérbeadó és a bérlő felmondási jogcímeit és a nem alapos indokú felmondás jogkövetkezményeit. A törvényes szabályozás általában kiterjed a maximálisan kiköthető földbérleti díjra, a díj változtatásának feltételeire, a földbérlő beruházásaira, illetve visszatérítési igényére, ha a földtulajdonos beleegyezett az értéknövelő beruházásba. Jogszabály tartalmazza az előbérleti, elővásárlási jog lehetőségét, a szerződő felek jogorvoslati lehetőségeit is.

Franciaországban a földhaszonbérlet állami ellenőrzés alatt áll. A gazdálkodó személyének megváltoztatását bizonyos esetekben - többek között ha az üzemet bővítik, más gazdaságokkal egyesítik, ha a föld megfelelő szakmai végzettség vagy tapasztalat nélküli természetes személy bérlőkhöz kerül, ha a bérbevétel valamely gazdaság megszűnésével vagy mértékének csökkenésével jár - előzetes engedélyezéshez kötik. A haszonbérlet minimális időtartama 9 év, s a bérlőnek joga van a szerződést 9 évenként meghosszabbítani. A bérleti díjat adminisztratív úton meghatározott alsó és felső határok között állapíthatják meg. A haszonbérlet átengedését, az alhaszonbérletbe adást még a bérbeadó egyetértése esetén sem engedélyezik. A bérlő halálakor a vele dolgozó, meghatározott rokoni kör folytathatja a haszonbérletet, értékesítéskor a haszonbérlő elővásárlási joggal rendelkezik.

Belgiumban a minimális haszonbérleti idő szintén 9 év, a meghosszabbítás automatikus további 9 évre, ha a szerződést nem mondják fel. A bérleti díjakat ugyancsak szabályozzák, a földbirtokok termésátlaga alapján meghatározzák a maximumot, amit indokolt esetben korrigálnak - például a bérbeadó talajjavítása esetén a bérlő egyetértésével emelni lehet. A bérlő a bérleményt elvileg csak a bérbeadó engedélyével adhatja alhaszonbérletbe vagy engedheti át. A bérlő halálakor a bérbeadó csak akkor mondhat fel, ha ezt a jogot a haszonbérleti szerződésekben kikötötte.
A dánoknál mind a földbirtok vásárlására, mind pedig a haszonbérletre, az egy gazdálkodó által önállóan vezetett üzemek számára - legfeljebb 5 -, valamint a megvásárolt vagy haszonbérbe vett parcelláknak a majorságtól való távolságára vonatkozóan - maximálisan 10 kilométer - felső korlát van érvényben. A haszonbérleti szerződést írásban kell megkötni, és tartalmaznia kell a bérleti időre, a felmondási időre és a bérleti díjra vonatkozó megállapodásokat, továbbiakban a felek teljesen szabadon szerződhetnek.

Spanyolországban a haszonbérlők csak hivatásos gazdálkodók lehetnek. A haszonbérlet nagysága korlátozott, a minimális bérleti idő 5 év. A bérbeadó számára szabad felmondási jogot ismernek el. A bérleti díjak vonatkozásában nincsenek közigazgatási úton megállapított felső korlátok, viszont a haszonbérletet nem lehet átengedni. A bérlő halála esetén a haszonbérleti szerződésben a helyére léphetnek olyan örökösei, akik hivatásos gazdálkodók. A haszonbérlő itt is elővásárlási joggal rendelkezik.

Rendkívül szigorúan ellenőrzik a haszonbérleti szerződéseket Hollandiában. Az engedélyezéskor a haszonbérleti szerződés tartalmát - főként a bérleti díj elfogadhatóságát -, valamint a haszonbérleti viszony agrárszerkezeti hatásait is figyelembe veszik. Üzem-haszonbérletnél a legrövidebb bérleti idő 12 év, a parcella-haszonbérleté 6 év. Egy-, illetve kétéves kultúrák termelése esetén lehetőség van az 1-2 éves bérletre is. Mód van egyszeri földhaszonbérletre is, amelynek időtartama 1-12 év. Utóbbi két haszonbérleti formára nem érvényesek a föld-haszonbérleti jog különböző szabályai. A bérleti díj módosítását háromévenként kérhetik a felek. A bérbeadó hozzájárulása nélkül nincs megengedve az alhaszonbérletbe adás, a bérlő kérelmére azonban a bíróság engedélyezheti, hogy a bérleti szerződést a bérlő valamely közeli hozzátartozójára átruházza.

Olaszországban megkülönböztetik az egyénileg gazdálkodó és a vállalkozó haszonbérlőket. A haszonbérlet minimális időtartama 15 év. Amennyiben a bérbeadó e határidőn belül nem mondja fel a haszonbérleti szerződést, az további 15 évvel meghosszabbodik. A megengedett bérleti díjakra a hozamoktól függően felső és alsó határokat állapítanak meg.

Megkülönböztetik az egyénileg gazdálkodó és a vállalkozó haszonbérlőket a portugálok is. A minimális bérleti idő egyénileg gazdálkodó haszonbérlők esetén 7, vállalkozóknál 10 év. A mezőgazdasági miniszter táblázatokat dolgoz ki a maximális bérleti díjakra. A díjak valamely fél kezdeményezésére évenként módosíthatók. A bérlő halála esetén a bérleti jog egyenes ágon, továbbá olyan házastársra, élettársra, valamint rokon személyekre száll át, akik az elhalálozott bérlővel élet- és lakóközösségben vagy gazdasági közösségben éltek.

Szigorúan ellenőrzik a földbirtok forgalmazását az osztrákok. Haszonbérletet csak akkor engedélyeznek, ha az nem ellentétes egy teljesítőképes, egészséges, közepes vagy kis mezőgazdasági földbirtok fenntartásának, erősítésének, létrehozásának általános érdekeivel. Haszonbérleti szerződések köthetők határozott és határozatlan időtartamra. Az előirányzott bérleti időtartamok (5-15 év) a gazdaság jellege szerint változnak, és attól függnek, hogy üzem- vagy parcellabérletről van szó.

Görögországban lehet határozott és határozatlan időtartamú szerződéseket kötni, a minimális haszonbérleti idő 4 év. A bérlő halálakor a bérbeadó csak akkor mondhatja fel a bérleti szerződést, ha az örökösök nem tudnak garanciát vállalni a szabályszerű gazdálkodás folytatására. A 9 évnél hosszabb időtartamú haszonbérleti szerződéseket be kell jegyezni a telekkönyvbe.
Luxemburgban a minimális bérleti idő üzemekre 9 év, parcellákra 6 év. A bérleti díj szabad egyezkedés tárgya, 3 év elteltével módosítani lehet. A bérleti jog átengedése vagy az alhaszonbérlet a bérbeadó hozzájárulásától függ. A bérlő a bérbeadó hozzájárulásától függetlenül jogosult a haszonbérletet leszármazottjának átengedni.

HOZZÁSZÓLÁSOK