A gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatása érdekében nyújtott kölcsönhöz kapcsolódóan az e rendeletben meghatározott feltételekkel állami támogatásként kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás (együttes nevükön babaváró támogatás) vehető igénybe. A kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg - olvasható a kormányrendelet a friss Magyar Közlönyben.

A legfontosabb, hogy a babaváró támogatást az igénylők lakóhelye szerint illetékes járási kormányhivatalnál kell igényelni (első fokon, majd a másodfokú hatóság és a felügyeleti szerv - országos illetékességgel - Budapest Főváros Kormányhivatala). A jogszabály szerint a kormányhivatal az ügyféltől két alkalommal kérhet, az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti, az ügyintézési határidő pedig 30 nap.

A kormányhivatal a hitelintézetnek az igénylők, illetve a támogatott személyek hitelképességével kapcsolatos döntését nem bírálhatja felül, a hitelképességgel kapcsolatban megállapításokat nem tehet, és egyéb módon sem korlátozhatja a hitelintézet hitelezési tevékenységét - derül ki a jogszabályból.

Ezek az igénybevételi feltételek

A kölcsönszerződés megkötését a házaspár (együttes igénylőként) akkor igényelheti, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában

 • a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,
 • mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,
 • legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan tb-biztosított, felsőoktatási intézmény nappali képzésén tanul vagy más állam tb-rendszerének hatálya alá tartozik (a közfoglalkoztatás hossza maximum egy év lehet),
 • büntetlen előéletű,
 • egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása,
 • mindkét házasfél magyar állampolgár vagy tartózkodás joga van vagy hontalan jogállású,
 • ha a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy az özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni,
 • egyiküknek sincs a központi hitelinformációs rendszerben (khr) nyilvántartott tartozása,
 • nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli.

A jogszabály kimondja: a kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.

További fontos kitétel, hogy ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető.

Jönnek a banki babaváró hirdetések

A kormányrendelet arra is kitér, hogy a hitelintézet köteles a babaváró támogatással nyújtott kölcsönre vonatkozó reklámjaiban, hirdetéseiben az alábbi szöveget feltüntetni: "A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk."

A kölcsönkérelem elbírálása

A kölcsönkérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani. A kölcsönkérelem benyújtásakor az igénylők nyilatkoznak a jogosultsági feltételek fennállásáról. A rendelet szerint az igénylők által benyújtott nyilatkozatok, okiratok valódiságát - ha a hitelintézettől elvárható gondosság tanúsítása mellett azok hamis vagy hamisított volta nem ismerhető fel - vélelmezni kell.

Ha a kölcsönkérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől - legfeljebb tíznapos határidő tűzésével - a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti. A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő tíz napon belül bírálja el. A hitelintézet a kölcsönkérelemnek az igénybevételi feltételek nem teljesülése miatt történt elutasítása esetén az igénylőket írásban tájékoztatja az elutasítás indokáról.

A hitelintézet a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért a támogatott személyeknek díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat
fel.

Ezt kell tudni a kölcsönről

A kölcsön összege legfeljebb tízmillió forint lehet. Az összeget a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összeg folyósítják.

A kölcsön forint alapú, a díj és az ügyleti kamat megfizetése és a tőketartozás törlesztése csak forintban történhet.

A kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke a kamattámogatás időszaka alatt nem lehet magasabb, mint az ötéves államkötvények hozamának (ez jelenleg 2,32 százalék) 130 százaléka plusz 2 százalékpont. Ezt a kamat (ennek értéke mintegy 5 százalék) a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat.

A törlesztést a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni.

A kölcsön teljes futamideje a 20 évet nem haladhatja meg, amelybe nem számít bele az első gyermek születését
vagy örökbefogadását követően igénybe vett szüneteltetés időtartama.

A törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt - a kezességvállalási díjjal együtt - nem haladhatja meg az 50 ezer forintot.

Fontos részlet, hogy a hitelintézet az előtörlesztésért díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.

A támogatott személyek nem teljesítése esetén a hitelintézet a kölcsön felmondását megelőzően a belső szabályai szerint felszólítja a támogatott személyeket a tartozás rendezésére. A kezesség beváltására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.

A támogatott személyek a kölcsön után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat fizetnek, ennek mértéke a kötelezettség 0,5 százaléka. A hitelintézet a kölcsön folyósítását követő 15 napon belül, majd az ezt követő évtől a kölcsönszerződés megszűnésének évéig minden év január 31-ig megállapítja és írásban közli a támogatott személyekkel a kezességvállalási díjjal növelt havi törlesztőrészlet összegét, a a megfizetett kezességvállalási díjat pedig 5 napon belül átutalja a kincstárnak.

Mikor jön a büntetőkamat?

Ha öt éven belül nem jön a következő baba, vagy a támogatottak egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, vagy pedig a kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli már a saját háztartásában, akkor az addig igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül, egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

A kamattámogatás megszűnését követően a támogatott személyek által fizetendő ügyleti kamat mértéke nem lehet magasabb, mint az ötéves államkötvények hozamának 130 százaléka plusz öt százalékpont - ez jelenleg mintegy 8 százalékot jelent.

Szintén ez a kamat vonatkozik arra az esetre is, amikor a házasságot a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják vagy érvénytelenné nyilvánítják, az erről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedését követően. Ilyenkor az addig igénybe vett kamattámogatást szintén 120 napon belül, egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

Ha a támogatott személyek a kamattámogatást részben vagy egészben nem fizetik vissza, a hitelintézet az ügy iratait megküldi a kincstárnak, amely hivatalból határoz
a visszafizetésről.

A járási hivatal - kérelem alapján - méltányosságból felmentést engedélyezhet, ha

 • a támogatott személyek egyike a kölcsönszerződés megkötését követően megváltozott munkaképességűvé vált, és emiatt a gyermek megszületését nem vállalták,
 • az egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a támogatott személyek a gyermekvállalást nem tudják teljesíteni,
 • a támogatott személyek számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

A hivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a támogatott személy igazolja, hogy számára a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Pénzt kapnak a bankok a közreműködésért

A hitelintézetetek az e rendelet szerinti feladatok ellátásáért a folyósított kölcsönök után 0,8 százalékos, a december 31-én fennálló állomány után február 28-ig 0,3 százalékos mértékű költségtérítést kapnak a kincstártól.

Így tűnik el a tartozás

Ha pedig megérkezik a futamidő alatt a második gyermek, akkor a fennálló tartozás 30 százalékát, ha pedig a harmadik gyermek, akkor a fennmaradó teljes tartozást elengedik, úgy, hogy ekkor összegű nem térítendő gyermekvállalási támogatás ad az állam.

A gyermekvállalási támogatás iránti kérelmet a hitelintézethez kell benyújtani, a támogatást az állam nevében a kincstár folyósítja, a pénz a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni - olvasható a rendeletben.

Lesz ellenőrzés is

Az állami adóhatóság a kölcsön és a babaváró támogatás igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát a támogatott személyeknél - a kölcsönszerződés megkötésétől a futamidő végéig - hatósági ellenőrzés keretében vizsgálhatja. Ha kiderül, hogy jogosulatlanul vették valamelyiket igénybe, akkor a NAV erről 5 napon belül értesíti a hitelintézetet, és határozatban rendelkezik a jogosulatlanul igénybe vett babaváró támogatás összegének visszafizetése, a visszafizetés elmaradása esetén a jogosulatlan igénybevételből származó követelés adók módjára történő behajtásáról.