Sok a baj a DK-val

A Demokratikus Koalíció (DK) a közzétett beszámolói szerint 2013-ban 49 millió, 2014-ben 237,3 millió forint bevételt ért el, kiadása 2013-ban 46,5 millió, 2014-ben pedig 233,2 millió forintra rúgtak. Az ellenőrzött években (2013-2014) a DK nem vett fel hitelt.

Az ÁSZ megállapította, hogy a DK 2013-as beszámolója és a 2014-as pénzügyi kimutatása nem felelt meg a törvényi előírásoknak, mivel figyelmen kívül hagyták a számviteli törvényben rögzített valódiság és teljesség alapelvet. A beszámoló és a pénzügyi kimutatás adatai teljes körűen nem egyeztek meg a főkönyvi nyilvántartás adataival, valamint a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékeléséről és a bevételek közötti kimutatásról nem gondoskodtak. A könyvvitelben elszámolt és a beszámolóban, illetve pénzügyi kimutatásban szereplő bevételek, kiadások eltéréseinek összege az ellenőrzött években nem érte el a bevételi főösszeg 2 százalékának megfelelő lényegességi küszöb mértékét - állapították meg a számvevők.

A DK könyvvezetése és gazdálkodása összességében nem felelt meg az előírásoknak. A DK számviteli rendszerének szabályozása - a leltározási szabályzat a mennyiségi felvételezéssel történő leltározás gyakoriság szabályozásának hiánya, továbbá a pénzkezelési szabályzat napi készpénz záró állomány maximális mértékének, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak névsora pénzkezelési szabályzathoz történő mellékelésének hiányossága kivételével - megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A DK gazdálkodása és könyvvezetése - a leltár-összeállítási kötelezettség elmulasztása és a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok alaki hiányosságai miatt - nem felelt meg a számviteli törvényben meghatározott követelményeknek. A DK a gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályi előírásokat betartotta.

A párt ellenőrzési rendszere nem működött megfelelően. A DK döntéshozó és irányító szervei az előírt feladataikat ellátták, azonban a DK felügyelőbizottságot nem hozott létre. A gazdálkodási szabályzat rendelkezései alapján létrehozott Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a szabályzatban előírt jelentéseket nem készítette el. A pénzügyi-számviteli informatikai rendszer működése megfelelő volt - sorolta az ÁSZ.

A DK a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat - költségvetési támogatást, tagdíjbevételeket, magánszemélyektől származó vagyoni hozzájárulásokat - használt fel, a vagyon használata szabályszerű volt. Az ÁSZ a DK elnöke részére fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Az ÁSZ törvényi felhatalmazás alapján kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesülő pártok gazdálkodását. A számvevők azt értékelték, hogy a közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfeleltek-e, a könyvvezetés és gazdálkodás során a pártok betartották-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat, a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használtak-e fel.


Az Együtt - a Korszakváltók Pártja szabályszerűen működik

Az Együtt a közzétett beszámolói szerint 2013-ban 1 millió 612,9 ezer, 2014-ben 287 millió 865,3 ezer forint bevételt ért el, kiadása 2013-ban 497,7 ezer, 2014-ben pedig 373 millió 923,6 ezer forintra rúgtak. A fizetőképesség megőrzése érdekében az Együtt 2014 szeptemberében 42 millió forint összegű hitelt vett igénybe, a további kiadási többlet forrása az év végéig ki nem egyenlített szállítói kötelezettség volt.

Az Együtt a párttörvényben előírt határidőn belül elkészítette és közzé tette a 2013-as beszámolóját és a 2014-es pénzügyi kimutatását. Az utóbbiban azonban a párttörvény előírása ellenére a naptári év alatt kapott, 500 ezer forintot meghaladó hozzájárulásokat - a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével - külön nem mutatta be. Az alapszabályban előírtak ellenére a 2014-as pénzügyi kimutatást az Együtt Országos Politikai Tanácsa nem a közzétételét megelőzően fogadta el. Az Együtt beszámolójának és pénzügyi kimutatásának adatai a számviteli törvény előírásának megfelelően megegyeztek a könyvviteli nyilvántartások adataival.

Az Együtt számviteli rendszerének szabályozása - a számviteli politika párttörvény módosítása miatti aktualizálásának elmaradása és a számlarend hiányosságai ellenére - megfelelt a számviteli törvény előírásainak. A párt gazdálkodása és könyvvezetése - a leltár-összeállítási kötelezettség elmulasztása és a könyvviteli elszámolást alátámasztó bizonylatok eseti alaki hiányossága ellenére - összességében megfelelt a számviteli törvényben meghatározott követelményeknek. A könyvvezetés során a számviteli alapelveket - az eseti téves számlakijelölések mellett - érvényesítették.

Az Együtt betartotta gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályi előírásokat, ellenőrzési rendszere - a pénztárellenőrzés kivételével - az előírásoknak megfelelően működött. A pénzügyi-számviteli informatikai rendszer működése megfelelő volt, az adatok biztonságáról, megőrzéséről gondoskodtak. Az alkalmazott informatikai rendszer biztosította a számviteli törvényben előírt megőrzési idő alatt a számviteli adatállományokból az adatok teljes körű előállíthatóságát.

A párt a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat - költségvetési támogatást, tagdíjbevételeket, magánszemélyektől származó vagyoni hozzájárulásokat - használt fel, a vagyon használata szabályszerű volt. Az ÁSZ az Együtt elnöke részére fogalmazott meg javaslatokat, amelyek alapján 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

QP | Quality Placement