A kormány határozata szerint 2011. július 31.-ig el kell készíteni a kormánytisztviselők jogállásáról, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatottak életpályamodelljét tartalmazó ágazati személyzeti stratégiákat. A stratégiák legyenek figyelemmel az e szerveknél más jogállásban foglalkoztatottakra (munkavállalók, civil állomány), továbbá a helyi önkormányzatoknál, illetve az autonóm szerveknél alkalmazásban álló köztisztviselőkre is. A munka felelőse a közigazgatási, a nemzetgazdasági, a külügy- , a belügy- és a honvédelmi miniszter.

El kell készítenie a magyar kormánytisztviselői karra vonatkozó szabályozást is a közigazgatási tárca vezetőjének szeptember 30-ig. Emellett az érintett minisztereknek az év végéig meg kell vizsgálniuk a kamarai típusú érdekképviselet kialakításának feltételrendszerét a rendészeti és honvédelmi szerveknél.

A kabinet munkakör-elemzési modellkísérlet végrehajtását rendeli el a közigazgatási és igazságügyi miniszter által külön meghatározott ütemterv szerint, az általa kijelölt, illetve felkért szerveknél. A kísérlet eredményeiről a kormány számára előterjesztést kell készíteni. Majd a tapasztalatok alapján fokozatosan ki kell alakítani a munkakör alapú rendszerre való áttérés feltételrendszerét. A modellkísérlet határideje 2011 vége, az erre alapozott előterjesztésnek 2012. március 31-ig kell elkészülnie, majd a kormány döntésétől függően indulhat a feltételrendszer kialakítása.

A tartalékállomány fejlesztését szolgáló szabályokat szeptember 30-ig kell kidolgozni. Azt is fel kell mérni, hogy milyen intézkedések - ideértve a jogszabály-módosításra irányuló igényt is - szükségesek a hivatásos állomány tagjai horizontális mobilitásának a közalkalmazotti szféra egyes területeire történő kiterjesztéséhez. A vizsgálat eredményéről jelentést kell készíteni a kormány számára, amelyben részletesen be kell mutatni a hivatásos állomány tagjainak az egyes ágazatokban (közoktatás, szociális és gyermekvédelmi igazgatás, egészségügy, valamint művészeti, közművelődési, közgyűjteményi területen) történő elhelyezkedését elősegítő intézkedéseket és ezek várható költségvonzatát. Itt a határidő: 2011. augusztus 31. A közigazgatási alapvizsga új, összehangolt rendszerét - a Nemzeti Közigazgatási Intézet bevonásával - 2011 végére kell kidolgozni.

A szakvizsgarendszerek összehangolása érdekében egységesíteni kell a közigazgatási szakvizsga és a rendészeti szakvizsga kötelező tárgyait. A közigazgatási szakvizsga általános részét a specializált honvédelmi előmeneteli vizsgarendszerbe kell illeszteni. A közigazgatási szakvizsga választható tárgyköreit rendvédelmi és honvédelmi modullal kell kiegészíteni. Biztosítani kell, hogy a rendészeti és a honvédelmi vizsgák részben vagy egészben megfeleltethetők legyenek a közigazgatási szakvizsga választható moduljainak. Ennek határideje 2011. december 31. Szintén javaslatot kell kidolgozni a közigazgatási, rendészeti és a honvédelmi továbbképzések egységesítése érdekében az integrált továbbképzési programjegyzékre, az éves továbbképzési tervezésre.

A kormányhatározat szerint az egységesítés érdekében 2011. december 31. ki kell dolgozni az integrált Közszolgálati Teljesítménymenedzsment Rendszer (KTR) elvi és módszertani alapjait; valamint ki kell alakítani a KTR támogatását biztosító egységes informatikai alkalmazást 2012. július 1-ig. Emelett meg kell vizsgálni a rugalmas munkaidő-szervezés és munkavégzés lehetőségeinek szélesebb körű alkalmazhatóságát a közszférában, ennek keretében módszertani útmutatót kell készíteni a hatékonyabb és rugalmasabb munkarend kialakításához (határidő: 2011. augusztus 15.), illetve meg kell vizsgálni a túlmunka, ügyelet, készenlét szabályozását, s indokolt esetben javaslatot kell tenni az egységesebb szabályozásra (határidő: 2011. augusztus 15.), továbbá meg kell vizsgálni a Kormánytisztviselői Kártya hivatásos állományra történő kiterjesztésének lehetőségét (2011. december 31-ig). A kabinet arra is felhívta a közigazgatási minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter egyetértésével az Államreform Operatív Program 2011-2013. évi akciótervében szerepeltesse az új közszolgálati életpályák megvalósításához szükséges intézkedéseket.

QP | Quality Placement