A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végző testületként működik majd.

Eszerint a testület

 • támogatja a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelem elősegítésével kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtását;
 • javaslatot tesz a nemzeti pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni stratégia kialakítására és folyamatos felülvizsgálatára a pénzügypolitikai célok figyelembevételével;
 • figyelemmel kíséri az Európa Tanács Moneyval országjelentésben Magyarországnak megfogalmazott pénzmosás elleni ajánlások végrehajtásáról készített akcióterv végrehajtását;
 • utóköveti a magyar Kormány által jóváhagyott szakterületi akciótervek végrehajtását;
 • megvitatja a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló jogszabályok és egyéb kormányzati intézkedések tervezetét;
 • figyelemmel kíséri a nemzeti kockázatértékelés minden harmadik évben történő felülvizsgálatát, valamint a kockázatcsökkentő intézkedések végrehajtását;
 • évente javaslatot tesz az elkészített nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálatának szükségességéről;
 • figyelemmel kíséri a nemzeti kockázatértékelés eredményei alapján indokolt kockázatkezelési eljárásokat, intézkedéseket, és javaslatot tesz az intézkedési terv előkészítésére (jogi és nem jogi eszközök);
 • figyelemmel kíséri a nemzetközi szerződésekből és egyéb nemzetközi kötelezettségekből fakadó, a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelmet érintő hazai feladatokat, javaslatot tesz a szükséges intézkedések meghozatalára, valamint segíti azok végrehajtását;
 • elősegíti és összehangolja a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozás megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai kommunikációt;
 • kapcsolatot tart a pénzmosás, a terrorizmus és a proliferáció finanszírozása elleni küzdelemben érintett szolgáltatókkal, felügyeleti, érdekképviseleti és szakmai szervezetekkel, szakértői csoportokkal; gondoskodik arról, hogy a tervezett és javasolt pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedéseket a Nemzeti Versenyképességi Tanács is megvizsgálja.

A határozatban a kormány felhívja az érintetteket, hogy 2019. augusztus 31-éig gondoskodjanak a tanács tagjainak, illetve állandó meghívottjainak kijelöléséről. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.

A testület tagja lesz:

 • a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter,
 • a bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter,
 • a külpolitikáért felelős miniszter,
 • az igazságügyért felelős miniszter,
 • a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter,
 • a szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter,
 • a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője,
 • az országos rendőrfőkapitány,
 • az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója,
 • a Terrorelhárítási Központ főigazgatója,
 • a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ főigazgatója,
 • az Információs Hivatal főigazgatója,
 • a Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója,
 • a Szerencsejáték Felügyelet elnöke,
 • a kereskedelmi hatóságként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízott,
 • a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének vezetője,
 • a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

által kijelölt személy.

A kormány emellett felkéri a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a legfőbb ügyészt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét, valamint a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét, hogy delegáljon a tanácsba képviselőt, aki állandó meghívottként vesz részt az üléseken. pénzügyminiszter eseti jelleggel a tanács működésébe más szervezeteket és személyeket is bevonhat.

A tanács szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést, amelyet az elnöke hív össze és vezeti, rendkívüli ülést bármely tag kezdeményezhet az elnöknél az indok egyértelmű megjelölésével. A testület tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek.

A tanács elnöke a működés részletes szabályait ügyrendben állapítja meg a tagok véleményének kikérését követően. A tanács működési feltételeiről a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter gondoskodik, az operatív feladatokat a szakmai titkársága látja el.