Az adatvédelmi biztos Péterfalvi Attilának címzett levelében  - amellett, hogy jelzi, tudomásul vette és gratulál elnöki kinevezéséhez az "úgynevezett" Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) élére - megjegyzi, hogy Péterfalvi kinevezése még a jelenlegi adatvédelmi biztos megbízatása megszűnése előtt történt.

Jóri a levelében felhívja Péterfalvi figyelmét arra, hogy ő "jelenleg még az Országgyűlési Biztos Hivatalának (OBH) hivatalban
levő vezetője" és mint volt adatvédelmi biztos, fokozott etikai felelősséggel tartozik az Adatvédelmi Biztos Irodájának mintegy 50 fős köztisztviselői állományáért.

Válogatják az embereket

Az adatvédelmi biztos levelében nehezményezi, hogy tudomása szerint Péterfalvi a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) egyes munkatársai segítségével "válogat" a személyi állomány tagjai között, és az általuk "kiválasztott" embereket, munkaidőben saját irodájába (az OBH hivatali helyiségébe) hívatja megbeszélésre, amelyen a KIM alkalmazottja is jelen van.

Emellett Jóri szerint Péterfalvi 2011. december 8-án az Aranytíz Művelődési Központban körülbelül 30 köztisztviselőnek/munkavállalónak státuszt ajánlott fel az általa még nem vezetett hivatalban.

"Ön bizonyára tisztában van azzal, hogy 2011. december 31-ig az Adatvédelmi Biztos Irodájának teljes állománya tekintetében én vagyok a munkáltatói jogkör gyakorlója, így esetleges elbocsátásukról kizárólag én dönthetek, ilyen döntést pedig egy köztisztviselő/munkavállaló tekintetében sem látok indokoltnak" - fogalmaz Jóri a levelében.

Az adatvédelmi biztos emellett hozzáteszi: "Ön továbbá 2011. december 8-án még hivatali esküjét sem tette le, így mint jövőbeni elnök sem tehetett jogszerűen semmiféle nyilatkozatot, hiszen ezen időpontban Ön még csak a miniszterelnök jelöltjeként volt a pozíció várományosa".

Többszörös jogsértés

Jóri szerit Péterfalvi magatartása egyes munkavállalókat megfélemlít, rontja az Adatvédelmi Biztos Irodájában dolgozók közötti bizalmat, az ombudsmani intézmény presztízsét, továbbá ellehetetleníti decemberben az ABI jogszerű és hatékony működését.

"Felszólítom, hogy mindaddig, amíg a munkáltatói jogkör gyakorlója vagyok, hagyjon fel az Adatvédelmi Biztos Irodája keretében dolgozó Országgyűlési Biztos Hivatalának állományában álló (esetenként védett korú vagy a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 90. § (1) védelme alatt álló) munkavállalók és köztisztviselők zaklatásával" - áll a levélben.

Jóri szerint Péterfalvi magatartása "többszörösen jogszabálysértő, jogellenes és etikátlan". A  jelenleg hatályos 1992. évi XXIII törvény (Mt.) rendelkezései és különösen a munkajogi jogutódlást szabályozó szakaszai alapján pedig felkéri Péterfalvit, mint volt adatvédelmi biztost az alábbiak megfontolására.

Jóri levelében rámutat: mivel a NAIH a jelenlegi adatvédelmi biztosi feladatokat veszi át, a köztisztviselői és munkavállalói állomány tekintetében a munkajogi jogutódlás törvényi garanciáit kell alkalmazni. Vagyis a jelenlegi állománynak joga van a folyamatos közszolgálati jogviszonyhoz - áll a levélben.

Lista az átveendő emberekről

"Mint hivatalvezetőnek, az Ön joga és kötelessége a jelenlegi köztisztviselői és munkavállalói állomány védelme; nem készíthet "listát" és főként nem a KIM (egy kormányszerv, melynek működését Ön felülvizsgálni lesz köteles) bevonásával az Ön szerint "átveendő" emberekről" - fogalmaz Jóri.

Jóri szerint ez utóbbi elem azért is jogsértő, mert az uniós jog alapelvként (Irányelv 28. cikk) mondja ki az információszabadságért felelős intézmény függetlenségét, mely ez esetben alapvetően sérül. Egy ilyen lépés az Alkotmány 2. §. (1) bekezdésében valamint az Alaptörvény B. Cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvének megsértését is jelenti, mely fölött "őrködni" Péterfalvinak jelen hivatalában és jövőbeni posztján is esküvel fogadott elsőrendű kötelezettsége lenne - teszi hozzá a mostani biztos. Ráadásul Jóri szerint minden olyan munkavállaló/köztisztviselő, akit Péterfalvi nem vesz át, az új hivatallal szemben - joggal - élhet majd kártérítési igénnyel.

A munkáltatói jogok Péterfalvi általi jogosulatlan gyakorlása nem pusztán hazai tömeges bírósági eljárásokat vonhat maga után az Mt./Ktv. szabályainak megsértése miatt, hanem nemzetközi kivizsgálási eljárásokat is, ugyanis megalapozottan kérdőjelezhető meg az említett lépések nemcsak a magyar, de az EU joggal, valamint az Emberi Jogok Európai Egyezményével való összhangja - hangsúlyozza az adatvédelmi biztos.

Jóri levelében végezetül utal arra, hogy mindezek alapján, az Mt. és Ktv. vonatkozó szabályai szerint az ABI jelenlegi teljes állományát január 1-től a NAIH keretében kell foglalkoztatni.

QP | Quality Placement