A NAPI Gazdaság cikke

A jogászok vizsgálják az ügy összes körülményét – mondta el a Delphi Hungary Kft. illetékese, Jámbor Zoltán –, és annak befejezése után részletes tájékoztatást adnak álláspontjukról. A dolgok jelenlegi állása alapján a következőt tudják mondani hivatalosan: a Delphi vállalatcsoport által kibocsátott belső irányelvek szigorúan szabályozzák az alkalmazottak számára a vállalat eszközeinek nem üzleti célú használatát és kifejezetten tiltják a pornográf és egyéb, nem elfogadott tartalmú anyagok megtekintését vagy terjesztését.
Az irányelvek szerint a munkavállalók elismerik, hogy az e-mailek megfigyelés alatt állnak, és megfelelő intézkedés tehető az elmondottak megsértése esetén. A Delphi pedig fenntartja a jogot arra, hogy a vállalat eszközeinek nem rendeltetésszerű használata esetén megfelelő lépéseket tegyen – mutatott rá Jámbor Zoltán.

A magánszférához való jog

Az adatvédelmi biztos, Péterfalvi Attila a következőket közölte: az európai uniós, valamint hazai adatvédelmi gyakorlat értelmében a munkavállalót a munkahelyén is megilleti a magánszférához való jog. Ennek egyik oka többek között az, hogy az a határ, amely a munkahely és a magánélet, az otthon között húzódott, az információs technológiák fejlődésével egyre inkább elmosódik. Azokon a kommunikációs csatornákon – telefonon vagy az elektronikus levelezőrendszeren –, amelyeket a munkáltató a munkavállaló rendelkezésére bocsát, sokszor még a munkavállaló akaratától függetlenül is magánjellegű beszélgetésekre kerül sor. Ilyen eset lehet például, ha a munkavállalót külső személy hívja telefonon, vagy küld számra magánjellegű leveleket.

Jogos ellenőrzés

Szintén előfordul – ebben az esetben a szabályellenes magatartás szankcionálása már lehetőség a munkáltató számára –, hogy a munkavállaló tudva azt, hogy az eszközöket kizárólag hivatalos célból bocsátják a rendelkezésére, magánjellegű levelet küld más személynek. Ez a munkahelyen előírt szabályt sértő magatartás sem teremthet azonban jogalapot arra, hogy a munkáltató – az elektronikus levelek lemásolásával és tárolásával – olyan adatokat kezeljen – így akár a munkavállaló egészségügyi vagy szexuális életére utaló szenzitív személyes adatot vagy akárcsak a levelekből kiolvasható szociális kapcsolatait –, amelyre egyébként nem lenne jogosult.
A munkajogi jogviszonyból származó jogosultságokból fakadóan a munkáltató a munkavállalónak a munkavégzés céljából rendelkezésére bocsátott munkaeszközök használatát jogosult ellenőrizni. Ennek az ellenőrzésnek azonban olyan módon, formában kell megvalósulnia, amely megfelel a személyiségi jogok védelmének, így a személyes adatok védelméhez való jognak is.

Tudjon róla a dolgozó

A munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail-postafiók ellenőrzésének előfeltétele az, hogy az ellenőrzés pontos részleteiről – az ellenőrzést megelőzően – megfelelő formában és módon tájékoztatást kell adni a munkavállalók számára. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy az adatkezelés milyen célból történik, ki az adatkezelő, mennyi ideig kezelik a felvett adatokat, ki ismerheti meg azokat, illetőleg az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogai vannak az érintett személyeknek. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 5. §-ában ismertetett célhoz kötöttség elvének érvényesülnie kell – mutatott rá az ombudsman. E szerint személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Továbbá, a hozzájárulás nem más, mint az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez – mondta Péterfalvi Attila.
QP | Quality Placement