Földgáz-, villamos energia- és víziközmű-szolgáltatást szinte mindenki igénybe vesz, mégis sok fogyasztó nincs tisztában az ebből fakadó kötelezettségeivel. Ez pedig később könnyen vitára adhat okot a szolgáltatóval.

Mivel egyre gyakoribbak a visszaélések, legelőször is érdemes meggyőződni arról a fogyasztóknak, hogy az illető valóban az-e, akinek mondja magát. Több olyan esettel találkozni ugyanis, hogy "álellenőrök" kérnek bebocsátást a fogyasztóhoz, akár azzal a titkolt céllal, hogy vagyontárgyait eltulajdonítsák. Akinek nincs takargatnivalója, igazolni fogja magát - figyelmeztet közleményében a testület

QP | Quality Placement

Kevesen tudják, hogy ha nem engedik be a szolgáltató embereit, akkor az akár az illetékes járásbírósághoz fordulhat és ilyenkor nemperes eljárásban kötelezhetik is a fogyasztót a szükséges munkálat elvégzésére. Amennyiben a fogyasztót már kétszer írásban felhívták a bejutás biztosítására, de az sikertelen volt, akkor már a fentiek szerint a szolgáltató bírósághoz fordulhat.

Mire kell ügyelni a mérők cseréjekor és ellenőrzésekor?

Fontos, hogy az ellenőrzésnél a fogyasztók végig jelen legyenek, hiszen ez saját maguk érdeke. Az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesznek fel, amelynek tartalmát mindenképp olvassák el, hiszen, ha bármi hibát vagy gyanús működést, szabálytalan vételezést vél a szolgáltató felfedezni, azt ebben rögzítenie kell. Ezzel függ össze, hogy ha a cserét, ellenőrzést végző szerint bármilyen probléma van a mérővel, ezt joga van a fogyasztónak vitatni és már a jegyzőkönyvben is feltüntetni! Ez azért bír nagy jelentőséggel, mert a Budapesti Békéltető Testület előtt nem egy szolgáltató hivatkozott már arra, hogy a fogyasztó nem tüntetett fel semmilyen kifogást, így közvetetten pedig elismerte a mérőóra megrongálását.

Ha bármilyen rendellenességet találnak az ellenőrzés során, és ez alapján az órát le akarják cserélni, annak szigorú szabályai vannak! Leszerelés előtt ugyanis a szolgáltató embereinek az órát le kell fényképezni, sőt annak becsomagolt állapotáról is fényképet vagy felvételt kell készíteni. A fogyasztó ebből jogosult egy példányra.

Fontos egyúttal megőrizni minden papírt, ami a mérővel kapcsolatos, ez ugyanis később fontos bizonyíték lehet a fogyasztók kezében vita esetén. A szolgáltató ugyanis csak akkor hivatkozhat az óra sérülésére és szabhat ki kötbért, ha bizonyítani tudja, hogy azt sérülésmentes állapotban adta át.

Nem utolsó szempont az sem, hogy ki állja az óra cseréjének költségét. Mivel a gázórák és a villanyórák a közszolgáltatók tulajdonában állnak, a hitelességi idejük lejáratakor a szolgáltatók azokat a saját költségükön kötelesek kicserélni. Más eset áll fenn, ha a cserére a mérőóra hibája miatt kerül sor. Ha a fogyasztó bármilyen hibát észlel, akkor azt haladéktalanul be kell jelentenie.

A szolgáltatónak tizenöt napon belül ellenőriznie kell a gázmérőóra működését (ha villanyóráról van szó, három munkanapon belül), sőt azt cserélni kell, ha a hiba bebizonyosodott vagy maga a mérés lép át bizonyos hibahatárt. A csere ekkor díjmentes, ellenkező esetben viszont a fogyasztónak ki kell fizetni a bevizsgálás (amennyiben a mérő nem volt hibás). Külön a földgáz szolgáltatásoknál érvényes, hogy ha azért volt szükség a gázmérőóra kicserélésére, mert arra a fogyasztó nem vigyázott (az állagmegóvás ugyanis a kötelezettsége), ebben az esetben is a fogyasztó állja a csere költségeit.

Amennyiben a gázóra vagy a villanyóra hitelességi ideje lejárt, és emiatt kerül sor a cserére, nem állíthatnak be csak úgy a fogyasztó otthonába bizonytalan időpontban. Ha gázóráról van szó, a szükséges munkavégzésről, a mérőóra ellenőrző leolvasásáról vagy épp a munkavégzés időpontjáról ugyanis tértivevényes ajánlott levélben, vagy egyéb igazolható módon kell a fogyasztót értesíteni. A villamos energia mérőóra esetében szintén nem maradhat el az előzetes írásbeli értesítés.

A fogyasztónak egyébként jogában áll az ajánlott időpontot visszautasítani, ha az számára nem megfelelő, és ekkor a gáz- vagy villamos energia szolgáltatónak egyeztetnie kell egy másik időpontot a fogyasztóval. Utóbbinak viszont kötelezettsége biztosítani, hogy a szolgáltató emberei a munkavégzést elvégezhessék, akár az ajánlott időpontban, akár, ha az nem volt jó, a későbbi, egyeztetett időpontban. Földgázszolgáltatásnál a 100 köbméter/h kapacitás lekötés alatti felhasználók (a lakossági fogyasztók tartoznak ide általában) esetén az előzetes értesítést a munkavégzés megkezdése előtt 15 nappal kell közölni, míg villamos energia szolgáltatás esetében ez a határidő 10 nap (akkor, ha nem volt ettől eltérő megállapodás).

Mi van akkor, ha akkor, ha azt mondják hozzányúltak?

Ha a fogyasztók vitatják a szolgáltatók megállapításait, először is tüntessék fel erre irányuló kifogásukat írásban a vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvben. Azt csak akkor írják alá, amennyiben a valós adatokat tükrözi! Akár gázmérőóráról, akár villanyóráról van szó, joguk van kérni a szolgáltatótól, hogy független igazságügyi szakértő is megvizsgálja az órát és azt, történt-e szabálytalan vételezés! Ne feledjék, ha a szolgáltató szabálytalan vételezésre hivatkozik, akkor ezt neki kell bizonyítania is, miszerint az valóban megtörtént! Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a követelés megalapozatlan lehet.

Tartsák észben azonban azt is, hogy a szabálytalan vételezés sokféleképp megvalósulhat, így például már ezt eredményezheti, amennyiben nem jelentik be haladéktalanul a mérőórán tapasztalt sérülést. Épp ezért érdemes azt ellenőrizni bizonyos időközönként, nem utolsósorban azért, hogy a feltüntetett fogyasztás nem mutat-e gyanúsan kiugró adatokat.

A Budapesti Békéltető Testület a körültekintő magatartás fontosságára hívja fel a fogyasztók figyelmét. Bármilyen problémát észlelnek az órával, haladéktalanul jelentsék be ezt a szolgáltatónak, hisz ennek elmaradásával is akár már megvalósulhat a szabálytalan vételezés.