A rendelet kiemeli, hogy az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést egyszerű és közérthető nyelven kell megfogalmazni. Az utazásszervezőnek, illetve az utazásközvetítőnek a szerződés megkötésekor vagy azt követően haladéktalanul tartós adathordozón az utazó rendelkezésére kell bocsátania a szerződés egy példányát. Ha az utazási szerződés megkötésére a felek együttes fizikai jelenlétében kerül sor, az utazó jogosult a szerződés nyomtatott példányára.

Az új jogszabály részletezi az utazási szerződés tartalmát, majd a mellékletek szerződésmintákat is tartalmaznak. Így a szerződésnek tartalmaznia kell a fizetendő teljes díj forintban meghatározott összegét, továbbá megfizetésének feltételeit, rendjét és módját, valamint a  díj módosításának lehetőségét.

Az utazás díja a következő elemeket tartalmazza:

  • a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díjat (ez a részvételi díj) forintban;
  • a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terheket (így különösen az  üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) forintban;
  • annak megjelölését, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell fizetnie,
  • továbbá annak a biztosítónak vagy pénzügyi intézménynek a megnevezését, elérhetőségét, címét, amellyel az utazásszervező az előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött.

Általában 40 százaléknyi előleg kérhető

Az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj legfeljebb 40 százalékának befizetése követelhető. Ettől azonban el lehet térni, ha a közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az utazásszervezőre. A maradék díj, valamint az adó, illeték és egyéb kötelező terhek megfizetését az utazásszervező vagy a -közvetítő, legkorábban az utazás megkezdése előtt 30 nappal igényelheti. Kivétel, ha a szervező közreműködőjével kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

Csak ekkor lehet díjat emelni

Az utazó által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díj egyoldalúan nem emelhető, kivéve, ha a díjemelés lehetőségéről a szerződés rendelkezik.

A díj emelésére akkor kerülhet sor,

  • ha a személyszállítás ára az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei miatt emelkednek;
  • a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedik;
  • vagy az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változnak.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésével, és a szerződésben pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját. A díj emelésére - annak mértékétől függetlenül - kizárólag akkor kerülhet sor, ha az utazásszervező erről legkésőbb húsz nappal az utazás megkezdése előtt értesíti az utazót.

El lehet állni az utazástól

Az utazás előtt legkésőbb 5 nappal az utas értesítheti a szervezőt, hogy másra testálja át az utazást.

Az  utazó a szerződést bármikor felmondhatja, ekkor azonban bánatpénzt kell fizetnie. Ennek nagyságát is tartalmaznia kell a szerződésnek úgy, hogy a bánatpénz nem lehet több a részvételi díjnál.

Ha az utazásszervező a szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt - rajta kívül álló okból - kívánja jelentősen módosítani (különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja) köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni. Ekkor az utas bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja a szerződést. Ha elfogadja a drágulást, akkor az új díj lép a régi helyébe.

Vis maior helyzet

Néha előfordul, hogy a szerződés megkötése után az utazási célország a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az "utazásra nem javasolt" célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba bekerül. Ilyenkor az utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy pedig ha erre az utazásszervező nem képes - vagy az utazó a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el - az utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

Védik az utasokat

Külön rész szól a rendeletben a szervező felelősségéről. Az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállaltak teljesítéséért az utazásszervező felel, függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatások teljesítésére ő maga vagy más utazási szolgáltató köteles. Ha az utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani.

Az utazásszervező nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó az utazási szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából nem veszi igénybe.

Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező a szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azt más megfelelő, hasonló minőségű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utazóra nem hárítható át.

Az utazó a szerződésben meghatározott szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az  utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Ha az utazásszervező nem orvosolja a szerződésszegést az utazó által megállapított észszerű határidőn belül, az utazó ezt maga is megteheti és kérheti a szükséges kiadásai megtérítését. Az utazó határidő kitűzése nélkül jogosult a szerződésszegés orvoslására, ha az  utazásszervező azt megtagadja, vagy azonnali beavatkozásra van szükség

A közreműködőért is az utazásszervező felel

Az utazásszervező nem felel a szerződésszegésért, ha bizonyítja, hogy az az utasnak róható fel, vagy olyan harmadik személy miatt következett be, akire az utazásszervezőnek nem volt ráhatása, valamint a baj elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be. Egyébként az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza.

Kötelező a szállításra utasbiztosítást kötni

Egy korábbi rendeletet azzal egészít ki a mostani, hogy utazási szolgáltatást csak az végezhet, aki az előírt feltételeknek megfelel és tevékenységét a kormányhivatalnál bejelentette. Amennyiben az utazási csomag szállítást is tartalmaz, akkor a szervező köteles az utasra biztosítást kötni. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az utazáskor szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések - a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek - fedezésére. A biztosító az utazásszervező által letett vagyoni biztosíték (ez általában néhány millió forint) legalább 10 százalékáig köteles helytállni. Amennyiben a hazaszállítás nem menetrendszerinti repülőjárattal történik, akkor legalább 20 százalék a limit.

A kormány az új rendelet mellé egy határozatot is hozott. Ebben felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonásával készítsen jelentést jövő év június 30-ig a kormány részére a kormányhivatal által működtetett engedélyezési és ellenőrzési rendszerről. A jelentés térjen ki az engedély nélkül végzett utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység hatékony ellenőrzését lehetővé tevő új módszertani eljárások bevezetéséről, különös tekintettel az internetes értékesítési csatornákon keresztül folytatott tevékenységek ellenőrzésére.