Sokkoló számok - Magyarország harmada kap nyugdíjat

Az év elején az egy évvel korábbinál kevesebben kaptak több nyugdíjat, járadékot vagy nyugdíjszerű rendszeres ellátást. A több mint hárommillió eltartottra fordított összeg tavalyelőtt a GDP 10,9, tavaly 11,6 százalékát tette ki.
NAPI, 2009. augusztus 29. szombat, 07:30

Az alig több mint tízmilliós magyarországi népesség közel harmada, 3,031 millió fő részesült nyugdíjban, járadékban vagy a nyugdíjszerű rendszeres ellátások valamelyikében az év elején - derül ki a KSH összesítéséből. A januárban kifizetett 239,5 milliárd forint 5,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg az ellátottak száma 0,8 százalékkal csökkent. A mérséklődés immár tíz éve tart, a nyugdíjkorhatár emelésének, az előnyugdíj megszüntetésének, a korengedményes nyugdíjazás szigorított feltételeinek betudhatóan.

E kör kevesebb mint felét teszik ki az ún. korbetöltött öregségi nyugdíjasok (1,4 millió fő). Számuk az egy évvel korábbihoz képest 2,2 százalékkal csökkent, a korhatár alattiaké viszont közel az ötödével nőtt, 308 ezerre. A rokkantsági nyugdíjasok száma 779 ezer volt, ami 2 százalékos csökkenést takar.

Egyre több megy nyugdíjra

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások forintösszege és a GDP-hez viszonyított aránya folyamatos növekedést mutat. Ezen kiadásokra 2007-ben a GDP 10,9, tavaly pedig már 11,6 százalékát fordították, ami 3062,6 milliárd forintot tett ki és 10,6 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit.

Az öregségi nyugdíj egy főre jutó átlaga 2009. januárjában 93 256 forint volt, ami a 2008. évi nettó átlagkeresetek 76,4 százalékát tette ki. A keresetek és a nyugdíjak közötti olló az elmúlt évben jelentős mértékben zárult, a nyugdíjak összege közelebb került a nettó keresetekhez.

A nyugellátások havi összege 83 730, a saját jogú nyugdíjasoké 87 247 forint volt a 2009. januári emelést követően, 6,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A hozzátartozói nyugdíjak havi összege (46 980 forint), a járadékok, pótlékoké (29 897 forint) 3,4, illetve 2,4 százalékkal több a 2008 januárinál.

Általában magasabbak a korhatár alatti öregségi nyugdíjak a korbetöltötteknél, ugyanakkor a rokkantsági nyugdíjasok esetében fordított az irány. A korhatár alatti, baleset miatt rokkanttá váltak nyugdíja kategóriájuk átlagát 39 százalékkal, és az általánosan jellemző összeget is közel 17 százalékkal meghaladta a 2009 januári nyugdíjemelés után.

A nyugdíjak reálértéke változóan alakult. A nyugdíjas ellátások legnagyobb reálérték vesztésüket a nyolcvanas évek vége és kilencvenes évek közepe között szenvedték el. (1990 és 1995 között 22,5 százalékkal csökkent, és csak 2003-ban érte el az 1990. évi szintet.) A nyugdíjak reálértékének emelkedése az 1990-es évek végétől figyelhető meg. Ettől kezdve a nyugdíjak összegének növekedése infláció feletti, illetve 2002 után meghaladja a nyugdíjasok sajátos fogyasztási szerkezetét figyelembe vevő nyugdíjas fogyasztói árindexet is. Összességében a 2000-2008 közötti években évenként átlagosan 5,5 százalékos ütemben emelkedett a nyugdíjak reálértéke.

Egyre öregebb a társadalom

A társadalom öregszik: a 14 évesek és annál fiatalabbak száma több mint harmadával, 849 ezer fővel csökkent 1980-hoz képest. Akkor a gyermek korosztály aránya meghaladta a 20 százalékot, ez év elején pedig már 15 százalék alatt volt, és további csökkenés várható. A 60 évesek és idősebbek száma és aránya először 1992-ben haladta meg a 0-14 éves gyermekkorú népességét, 2005 óta pedig már a 65 éves vagy ennél idősebb lakosok is többen vannak, mint a gyermekkorúak.

Az öregedési folyamat következtében nő a lakosság átlagos életkora. 2007
elején a nők átlagéletkora 42,4, a férfiaké 38,2 év volt. A népesség-előreszámítás (alapváltozata) szerint 2010-re az ország lakosainak átlagéletkora 41 év lesz, 2030-ra 44 év, és 2050-re az átlagos életkor majdnem eléri a 46 és fél évet.

Érdemes megvizsgálni az ún. függőségi ráta alakulását is. (Ez a fiatal és az időskorú eltartottak arányát mutatja az aktív népességhez viszonyítva.) A ráta 1980-hoz képest jelentősen csökkent, ám ezen belül a korábbi többség után kisebbségbe szorultak a fiatalkorúak. (A fiatalkor felső határa az ENSZ-nómenklatúrában 19 év, az Eurostat-nómenklatúrában 14, az időskor alsó határa pedig rendre 65 és 60 év.)
Forrás: KSH

Budapesten a legtehetősebbek a nyugdíjasok

A nyugdíjak és nyugdíjszerű teljes ellátások havi átlaga Budapesten volt a
legmagasabb (98,6 ezer forint), és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb (64 ezer forint). Területi összehasonlításban, szinte valamennyi nyugellátási formában a két alföldi régióban legalacsonyabb az ellátmány összege, kiugróan magas viszont Közép-Magyarországon, és átlag fölötti a Közép-Dunántúl megyéiben is.

Ezek az eltérések jellemzően a régiók közötti eltérő keresetszínvonallal, a foglalkoztatási gondokkal összefüggő rövidebb szolgálati idővel indokolhatók. Az ellátások átlagösszegét befolyásoló tényező továbbá a nyugdíjazás előtti foglalkoztatási struktúra, illetve az egyes ellátási formákat igénybe vevők térségenként eltérő arányai.

A nyugdíjak összegében tapasztalható eltérést a szolgálati idő terén mutatkozó különbségek is magyarázzák. Az ország fejlettebb, nyugati és középső régióinak megyéiben a kevesebb szolgálati idővel rendelkező saját jogú nyugdíjasok kisebb arányt képviselnek, mint az alföldi megyékben, Észak-Magyarországon vagy a Dél-Dunántúlon.

Közép-Magyarországon a hosszú szolgálati idővel rendelkezők aránya jóval
nagyobb, mint az ország többi térségében. Budapesten a saját jogú nyugdíjasok negyede 40 év és afeletti szolgálati idővel rendelkezett. A területi különbségek okai a népesség korstruktúrája, a térségek eltérő munkaerőpiaci helyzete, és nem utolsó sorban az ott élők egészségi állapota lehet.

Szabolcsban sok a korhatár alatti rokkantnyugdíjas

A nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők struktúrája az egyes
régiókban és az egyes megyék között jelentős eltéréseket mutat. Az öregségi nyugdíjasok részaránya az Észak-Alföldön 43 százalék, azon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb, ahol nem érte el az ellátottak egyharmadát. A korhatár alatti rokkantnyugdíjasok aránya ugyanitt majdnem 20 százalék, így a megyék sorrendjében Békés megyével együtt az első helyen szerepelnek, amit Csongrád és Tolna megye követ.

A legnagyobb területi különbségek a megváltozott munkaképességűek járadékában részesültek között tapasztalhatóak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ellátottak mintegy 16 százalékát tette ki a megváltozott munkaképességűek aránya, a többi megyében 10 százalék alatt maradt. A fővárosban és a Nyugat-Dunántúl megyéiben - ahol a legmagasabb az öregségi nyugdíjasok aránya - kisebb a rokkantsági nyugdíjasoké, és különösen alacsony a megváltozott munkaképességűek részaránya.

A nyugdíjasok, járadékosok együttes számát életkor és területi egységek
szerint vizsgálva jelentős különbségek figyelhetők meg. A Dunántúl középső és nyugati felében, valamint Közép-Magyarországon lényegesen kisebb arányt képviselnek a fiatal, 58 éves és fiatalabb nyugdíjasok, járadékosok. A főváros 16,2 százalékos arányszáma a legkisebb, de a nyugat-dunántúli régióban, azon belül Zala megyében is alacsony (20,1 százalék) volt e fiatal nyugdíjas csoport aránya az év elején. Az ország többi megyéjében differenciáltan ugyan, de jóval nagyobb a részarányuk. Az országos
átlaghoz (25 százalék) képest kiugróan magas, (37,1 százalékos) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és 30 százalékot meghaladó Baranya, Tolna és Békés megyékben, ami összefüggésbe hozható e megyék kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetével is. Ez év januárjában nyugdíjban, járadékban részesülők egynegyede (a férfiak 28,4 százaléka, a nőknek pedig 22,8 százaléka) volt 58 éves, vagy annál fiatalabb.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

hapcimano, 2009.08.30 10:41

300 000 Forintot kellene adni egy új csecsemö megszületése után az első három gyermekre és kiegyensúlyozódna a helyzet. Különben lassan kihal a nemzet...
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

menoman, 2009.08.30 01:22

Az egész cikk, kezdve a Sokkoló számok címmel, azt a
benyomást kelti, hogy vagy kormányzati megrendelésre
készült kormánytámogatási (és nyugdíjasokkal szembeni
ellenszenv keltési) célból, vagy egyenest valamely kormányzati szervtől származik.
Alapvető ellentmondások és hiányosságok árulkodnak. Pl. hogyan lehetséges, hogy az öregségi
nyugdíj egy főre jutó átlaga 93 256 Ft, amikor a részletezésben legmagasabb összeg, a saját jogú
nyugellátás havi átlaga is csak 87 247 Ft. T.k. kik
kapják akkor az ennél több mint 7 ezer Ft-tal magasabb ellátást? A cikk hallgat arról is, hogy az át-
lagok mögött milyen megoszlás van. Tavaly, amikor
a 13. havi nyugdíj második részletének a kifizetését
törölték, kiderült, hogy az akkor még csak 80 ezer Ft-
ban megadott átlagot a nyugdíjak 70% - köztük e sorok írójáé sem, sőt ma sem - nem érte el.
Egy szó sincs a cikkben arról sem, hogy az évtizedeken keresztül járulékot fizetők hány százaléka nem érte meg már eddig se a nyugdíjas kort, és mi lesz, ha tovább emelik 65 évre a korhatárt?
A számításokat bizonyára elvégezték. Ha nem, az még nagyobb baj. - A nyugdíjasokat eltartottaknak ne-
vezni külön botrány. A mai fiatalok a még a munkába
állás utáni sok évi munka után is - bár nem sajnálja
tőlük senki - inkább "eltartottak", mint 35-40 vagy még
több évet ledolgozottak, adókat és járulékokat évtizedekig fizetettek, és jelenleg is fizetők (áfa, kamatadó stb.). Ugyanis, ha az oktatásukat, orvosi
ellátásukat, kedvezményeikat, az egész infrastruktúrát (iskola, út, tömegközlekedési hálózat,
víz-, szennyvíz-,elektromos és egyéb közművek) melyet születésük óta használtak, túlnyomó részt az
elöttük járó nemzedékek munkájából illetve pénzéből
állították elő, a mai nyugdíjasok az elöttük járó nemzedékek utolsó képviselői, és ha mai "eltartók"
jövedelméből kellene előállítani azt amit ők már készen
kaptak és eddig is, és ezután is használni fognak, akkor egész életük jövedelme sem lenne elég, hogy
mindezek árát törleszék. Természetese nerre nincs is
szükség, de arra se, hogy őket kinevezzék eltartóknak, és azokat, akik az előttük járó nemzedé- kek még élő képviselőikként mindezt megteremtették, eltartottakként kezeljék, és a t ö b b s é g ü k e t botrányosan alacsony nyugdíjakkal is megalázzák.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

nyugdíj előtt álló, 2009.08.29 13:29

Még annyit, én is elvégezetem két főiskolát nem rég, nyelvvizsga, adótanácsadói, de mivel nem fiatal, csinos az ötvenen felüli, nincs munkahely (főleg amit meg is fizetnek!), ha nincs ismeretség, összeköttetés.
Persze együttérzek a fiatalabbakkal, mert nekik sem könnyű!
Azért kellene elengedni nyugdíjba az embereket, hogy a fiataloknak legyen munka, legyen miből megélni, nincs gyerek, nem tugnak megélni!!
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

nyugdíj előtt álló, 2009.08.29 13:24

Kedves "REGGELI"!

Sajnos én 53 évesen nem lehetek nyugdíjas csak talán 65 évesen, hacsak addig fel nem dobom a korosztályom béliekkel együtt a talpamat!
A mi 35-40 éven keresztül befizetett járulékainkból fizették ki, és fizetik a nyugdíjasok nyugdíját!
Tehát mi az előttünk nyugdíjba menők nyugdíját biztosítottuk.
Nekünk állambácsi nem mutatta ki , hogy mennyit fizettünk be, mennyi van a "magánszámlámon". Tőlem elvették, meg sem kérdeztek, a jelenleg nyugdíjba lévők nyugdíját fizetik!
Való igaz, hogy a fiatalabbaknak pedig kötelező magánnyugdíj pénztár tagnak lenni! Tehát te ezek szerint nem fogod a hasonló korosztályomat eltartani! De kérdés, hogy ki fogja? Én is 35-40 évig fizetem a járulékot!!!
Én is örülnék, ha az én általam befizetett összeget megkapnám! De lehetetlen, mert már másnak kifizették!
ÉRTED A MI KOROSZTÁLYUNK GONDJÁT? TŐLÜNK ELVETTÉK, MÁSNAK KIFIZETTÉK, DE MINKET MÁR NEM AKAR SENKI ÚGYMOND ELTARTANI, AHOGY NEKÜNK KÖTELEZŐ VOLT AZ ELŐZŐ KOROSZTÁLYT!!!
NEM AZ A GOND, HOGY MINKET EL KELLENE TARTANI, MERT MEGDOLGOZTUNK 35-40 ÉVET (ADÓT, JÁRULÉKOT FIZETTÜNK BECSÜLETTEL), HANEM AZ, HOGY A MAGÁNNYUGDÍJ PÉNZTÁRBA BEFIZETETT ÖSSZEG HIÁNYZIK AZ ÁLLAMI NYUGDÍJALAPBÓL, AMIBŐL KELLENE EZUTÁN IS A NYUGDÍJASOKAT FIZETNI!
MEGSZAKADT A FOLYAMAT, MI ELTARTJUK ÚGYMOND AZ ELŐTTÜNK LÉVŐKET, DE MINKET MÁR SENKI SEM AKAR!!
ÍGY SEMMIZNEK KI BENNÜNKET, KÜLDENEK TEMETŐBE BENNÜNKET!!!
DE NEKEM SAJNOS AZ AZ ÉRZÉSEM, HOGY A TI KOROSZTÁLYOTOKNAK SEM LESZ MIBŐL NYUGDÍJAT FIZETNI, HA ÍGY FOLYTATJA A MAGÁNNYUGDÍJ PÉNZTÁR A BEFEKTETÉSEKET!!
A HOZAM, NYERESÉG AZ ÖVÉK, A VESZTESÉG A BEFIZETŐKÉ!!!
Egyébként nem kellene ilyen sok munkakörben biztosítani a kedvezményes korhatárt, át kellene gondolni azt a néhányat ami ténylegesen jogos!!
Majd ha eléri valaki az 55-60 évet, és végig dolgozta nap-mint nap (ezek nem a koncos fazékhoz közeliek!, az tudja értékelni, hogy nyugdíjba mehet 35-40 éves munkaviszonnyal, és megbecsülik!.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

géza01, 2009.08.29 12:50

Az ország népessége is öregszik, ez igaz. Sajnos nem beszélünk a leginkább égető problémáról, a rendőr, tűzoltó, fegyőr korai nyugdíjazásáról. Adott egy negyven éves, jól karbantartott, 24 óra szolgálat után 48 óra pihenőt letöltő, másodállásokat halmozó fegyveres testületi tag, aki vidáman megy nyugdíjba és akkor kezd el igazán dolgozni, vállalkozni, mert most már megteheti nyugodtan, mivel legalább 150 000 a nyugdíja. Mellette jól jön egy kis mellékes...
Csak nézzünk körül a biztonsági őrök között!
A kőműves, útkaparó, hegesztő, más kemény fizikai munkát végző pedig hatvanöt éves koráig dolgozhat. Látott már valaki nyugdíjas hegesztőt? Addigra mind feldobja a talpát...
Hol van a több haláleset? Az építő iparban, vagy a bűnözők üldözése közben? (ezzel nem akarom kicsinyíteni a rendőrség elismerését, csak azt akarom elmondani, hogy míg egyik esetben egy hős az illető, a másikban pedig egy szerencsétlen, aki nem tartotta be az előírásokat)
Szóval, egy kicsit mintha elcsúsztunk volna rossz irányba.
Lehet, hogy egy kicsit irigy is vagyok, de, ha ez az, akkor bevállalom.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html