Szolgáltatói Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató - Általános Szerződési Feltételek

 

I. Meghatározások

a)              ÁSZF: A www.Napi.hu Online Kft. Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum.

b)              Szolgáltató: a www.Napi.hu Online Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; Cg. 01-09-686813, adószám: 11990259-2-41), amely jellemzően a www.napi.hu URL alatt elérhető, Napi.hu internetes kiadvány valamint egyes nyomtatott kiadványok médiafelületeit értékesítő, komplex médiaszolgáltatásokat (médiatervezést, vásárlást, PR-t és egyéb kommunikációs szolgáltatást) végző gazdasági társaság.

c)              Egyedi Szerződés: A Hirdetések megjelentetése illetve szolgáltatások biztosítása tárgyában a Szolgáltató és a Megbízó között írásban létrejött egyedi megállapodás.

d)              Hirdetés: Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket (a továbbiakban együtt: termék) –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Hirdető neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

e)              Listaár: A hirdetési díjszabás alapja, vagyis az egyes hirdetési felületekre megadott, hivatalosan publikált ár (tarifaár).

f)               Hirdető: Akinek, vagy amelynek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki, vagy amely a saját érdekében a reklámot illetve annak közzétételét vagy más szolgáltatást a Szolgáltató-tól megrendeli.

g)              Kiadványok: Szolgáltató által értékesített termékek:

-          rendszeres vagy időszaki papíralapú kiadványok és ezekhez kötődő eseti termékek,

-          a Szolgáltató által értékesített internetes portálok felületei és ezel mobil böngésző verziói, mobil applikációi és tablet felületei.

h)              Megbízó: Amennyiben a Hirdető saját érdekében rendeli meg a reklám közzétételét a Szolgáltatótól, úgy a Hirdető azonos a Megbízóval, amennyiben a reklám közzétételét a Hirdető megbízásából ügynökség, vagy bármely más közvetítő rendeli meg, úgy a reklámot a Hirdető megbízásából a Szolgáltatótól ténylegesen megrendelő ügynökség, közvetítő vagy bármely más harmadik személy jogalany minősül Megbízónak.

i)                Net-net ár: A hirdetés közzétételének felárakkal növelt, kedvezményekkel és jutalékokkal csökkentett, ÁFA nélküli ára.

j)                Hirdetési statisztika: A Szolgáltató által használt mindenkori hirdetés-kiszolgáló rendszer által előállított, a reklámok kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés (ad view, a továbbiakban: AV) - és kattintási (click-through, a továbbiakban CT) számát rögzítő statisztika. Online felületek esetén a Hirdetési statisztikát az Adverticum adszervere állítja elő.

k)              Politikai hirdetés: ellenérték fejében vagy anélkül közzétett, valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett hirdetés. A mindenkori kormány, a hozzá tartozó minisztériumok, háttérintézmények és közhasznú szervezetek, a politikai pártok, vagy a politikai pártokkal együttműködő, illetve azok tevékenységét bíráló szervezetek népszavazási ill. kampányidőszaktól független egyedi kommunikációja esetében a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi elbírálás alapján döntsön az adott hirdetés besorolásáról.

l)                Rendezvény: egy meghatározott célból, adtt helyen és időben tartott összejövetel.

m)            Speciális Hirdetés: speciálisnak minősül minden olyan

  1. online Hirdetés, mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű reklámoktól eltér, és/vagy eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal letöltődését, megakasztja az oldal rendeltetésszerű használatát, vagy megjelenése az oldal kódjába való beavatkozást igényel;
  2. online Hirdetés, amelynek kiszolgálása eltér a piaci standard kiszolgálási formáktól, különösen abban az esetben, ha az jelenti az elszámolás alapját is;
  3. nyomtatott Hirdetés mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű hirdetéstől eltér, és/vagy speciális nyomtatási, előkészítési, disztribúciós tevékenységet igényel (pl. behúzás, átkötő, ráfűzés stb.).

n)              Üzleti titok: Minden olyan információ, adat, irat, amelyet (i) a Szolgáltató a Megbízóval közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; (ii) ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Megbízó tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Szolgáltató tudomására jutnak a jelen ÁSZF vagy a hirdetési szerződés kapcsán. Így különösen, de nem kizárólagosan üzleti titoknak minősülnek a hirdetési szerződésben foglalt kedvezmények és net-net hirdetési összegek.

 

II. Bevezető rendelkezések

2.1       A Szolgáltató az általa értékesített médiafelületeken a Hirdetések közzétételét a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseknek megfelelően vállalja.

2.2       A Szolgáltató által értékesített felületeken a Hirdetések a Szolgáltató és a Megbízó között létrejött Egyedi Szerződések alapján kerülnek közzétételre. A Megbízó és a Szolgáltató közötti teljes megállapodást az Egyedi Szerződés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Az Egyedi Szerződések megkötésével a Megbízó jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

2.3       Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízó nem küldi vissza a Szolgáltató részére a cégszerűen aláírt Egyedi Szerződést, azonban egy adott hirdetés megjelentetésére vonatkozólag konkrét megrendelést küld a Szolgáltató részére, úgy az egyedi megrendelés átküldésével egyúttal elfogadja mind az Egyedi Szerződésben, mind a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket.

 

III. A megrendelések leadásának szabályai

3.1       Általános szabályok

3.1.1    A Szolgáltató a megrendeléseket írásban (levélben vagy e-mailen) fogadja el. A foglalás a másik fél által aláírt megrendelő Szolgáltatóhoz való beérkezését és annak a Szolgáltató által történt visszaigazolását követően számít megrendelésnek. A Szolgáltató jogosult feltételezni, hogy a másik fél által aláírt megrendelő és visszaigazolás a fél megrendelési szándékát tartalmazza, amennyiben az tartalmazza a megrendelő fél pecsétjét.

3.1.2    A Hirdetések megrendelésekor a Megbízónak meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, számlázási és értesítési postai címét és számlaszámát, valamint meg kell adnia az adószámát és cégjegyzékszámát. Amennyiben a Megbízó nem azonos a Hirdetővel, a fentieken túl meg kell neveznie a Hirdetőt és a hirdetés tárgyát is.

3.1.3    A Megbízónak a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is, elfogadva az alábbi XI. pontban rögzített szabályokat.

3.1.4    Amennyiben Hirdetés kreatív anyagát Megbízó készíti vagy készítteti el, azt online Kiadványban történő közzététel esetén a közzététel napját megelőzően legkésőbb két (2) munkanappal, nyomtatott Kiadványban történő közzététel esetén legkésőbb nyomdába adás előtt öt (5) munkanappal a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Megbízó a Szolgáltatótól rendeli meg a Hirdetést, úgy köteles a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató által megbízott alvállalkozó szerint előzetesen meghatározott határidőig leadni a Hirdetés elkészítéséhez szükséges információkat és nyersanyagot.

Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt hirdetési felületeken a Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem miatt a Szolgáltató nem tudja elhelyezni a Megbízó Hirdetését (például azért, mert a Megbízó nem, vagy nem a Szolgáltató hirdetési specifikációjának megfelelő formában juttatta el a Szolgáltató számára a szükséges kreatívokat a megjelenések kezdete előtt két (2) munkanappal), abban az esetben a teljes (kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett) hirdetési díj kiszámlázásra kerül.

3.1.5    A Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem esetén a Szolgáltató nem vállal garanciát a megrendelt hirdetések megjelenésére, ugyanakkor a megrendelt mennyiség kiszámlázásra kerül az előző bekezdés szerint. A Szolgáltató az azonos szerződési szám alá eső megrendeléseket egy megrendelésként kezeli.

3.2       Megrendelés további szabályai online Kiadványok esetében

3.2.1    Megbízó online Hirdetés megrendeléséhez a http://ajanlat.index.hu/ad/Adverticumtechspec.pdf weboldalon található technikai specifikációk dokumentum alapján rögzítetteknek megfelelő, kész Hirdetés anyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyag elkészítését a Szolgáltatótól rendeli meg. Szolgáltató a Hirdetéseket elektronikus formában fogadja a hirdetes@napi.hu e-mail címen.

3.2.2    Megbízónak bizonyos termékek esetében lehetősége van arra, hogy egy adott felületen (tartalmi egységen) ne mozgóképes, hanem álló tájolású, állóképes (statikus) hirdetés közzétételét rendelje meg, az állóképes Hirdetésekre vonatkozó kedvezményes listaárak ellenében. Ha azonban a megrendelő mellé Megbízó mozgóképes Hirdetést küld a Szolgáltató részére, vagy az általa megadott hirdetési kód mögé mozgóképes hirdetést helyez el annak ellenére, hogy a megrendelőn állóképes hirdetést jelölt meg, úgy Szolgáltató a Hirdetésre automatikusan a kedvezményt nem tartalmzó és mozgóképes Hirdetésekre vonatkozó feltételeket és díjszabást jogosult alkalmazni. Ezen felül a Szolgáltató ilyen esetben jogosult a megrendelt Hirdetés közzétételéért fizetendő, a mozgóképes Hirdetésekre vonatkozó net-net ár 30%-át kötbérként felszámítani.

3.3       Megrendelés további szabályai nyomtatott Kiadványok esetében

3.3.1    Megbízó a nyomtatott Kiadványokban történő megrendeléshez legkésőbb az anyagleadási határidőig – de amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszaigazolásban rögzített határidőre – kész Hirdetés anyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyag elkészítését a Szolgáltatótól rendeli meg. Ennek elmulasztása esetén a Megbízó a Hirdetés net-net árával megegyező mértékű kötbér fizetésére köteles.

3.3.2    Szolgáltató a Hirdetéseket elektronikus formában fogadja a hirdetes@napi.hu e-mailcímen. A Hirdetéshez ajánlott mellékelni a Hirdetés utolsó állapotát tükröző kinyomtatott változatát (azaz proof-ot). Ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Megbízó hibás teljesítésre hivatkozva árcsökkentést nem érvényesíthet Szolgáltató-szal szemben. A speciális hirdetések közé sorolt inzertek elkészítéséhez szükséges termékeket a Megbízó köteles a visszaigazolásban rögzített helyre és határidőre leszállítani.

3.3.3    Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Megbízó részéről a hirdetési anyag tartalma vagy publikálási módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megbízó új, nyomdakész anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának az anyagleadási határidőig meg kell történnie. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Hirdetés cseréjére csak a meghatározott határidőt megelőzően, kizárólag a Szolgáltató írásbeli értesítése mellett van lehetőség.

3.3.4    Amennyiben a módosítást a Szolgáltató nem fogadja el, úgy a módosítási kérés kézhezvételétől számított egy (1) munkanapon belül (értendő: 09:00 órától 17:00 óráig) írásbeli visszajelzést küld.

3.3.5    Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a Hirdetés elhelyezését a Szolgáltató határozza meg. Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

A Hirdetésnek a Kiadványban való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a Hirdetési helyek számától függően fogad el a Szolgáltató. A speciális elhelyezést Szolgáltató felár ellenében vállalja. Amennyiben a Megbízó ilyen a Szolgáltató által elfogadott megrendelése ellenére a Hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy Szolgáltató-szal szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban az Egyedi Szerződésben megjelölt speciális helyért számított felárat Szolgáltató nem érvényesíti.

3.4       Megrendelés további szabályai Rendezvények esetében

3.4.1    Szolgáltató Rendezvény megrendelése esetén, az adott Rendezvényhez kapcsolódó szabályozásokat, határidőket és egyéb paramétereket, az Egyedi szerződésben vagy megrendelőben egyedileg és részletesen szabályozza.

3.4.2    Megbízó az Egyedi Szerződés aláírását követően három (3) munkanapon belül a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a Rendezvény előadóinak nevét és az előadások címét valamint a Megbízó logoját, annak érdekében, hogy Szolgáltató elkészíthesse a kapcsolódó Hiredtések kreatívjait.

3.4.3    Megbízó legkésőbb a Rendezvény időpontját megelőzően két (2) munkanappal megküldi a Szolgáltatónak az előadások anyagát (prezentációkat), és a helyszínen elhelyezendő roll-up-ot és egyéb szóróanyagot.

 

IV. A Hirdetések közzétételének általános szabályai

4.1       Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Hirdetéseket, az adott körülmények közötti technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

4.2       Megbízó tudomásul veszi, hogy a kampányban megrendelt hirdetési felületek egy részét vagy egészét a Szolgáltató alvállalkozói szerződéssel biztosítja külső partnerein keresztül. Szolgáltató garantálja, hogy az Egyedi Szerződésben foglalt külső felületek értékesítését jogszerűen, az érintett alvállalkozói partnerekkel kötött megfelelő jogviszony alapján végzi.

4.3       A Szolgáltató minimum net-net 50.000 Ft + ÁFA értékben vesz fel megrendelést. Ettől eltérően a kulturális témájú kiadványok esetében, közvetlen hirdető partnerektől, esetenként, egyedi mérlegelés alapján lehetőség van alacsonyabb értékű megrendelések befogadására is, azonban a legkisebb megrendelési érték ebben az esetben sem lehet kevesebb net-net 35.000,- Ft + ÁFA értéknél.

4.4       Megbízó a megrendelt kampányok esetén kérheti, hogy adott oldalon, egyazon oldalletöltés esetén display (grafikus) hirdetése ne jelenjen meg általa megnevezett versenytársa display (grafikus) hirdetésével együtt (konkurencia kizárás). A Napi.hu címlapon konkurencia kizárásra vonatkozó kérést csak a szerkesztett tartalmi felület vonatkozásában.

Megbízó a konkurencia kizárására vonatkozó igényét a kampány megrendelésekor köteles jelezni. A Szolgáltató a Megbízó által az adott kampány megjelenéseinek vonatkozásában a fenti módon elkerülendő konkurens hirdetőként megjelölt cégek esetében, megjelölt versenytársanként 5% felárat jogosult megállapítani a hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjára. (Számítási példa: a kedvezményekkel csökkentett összeg 1.000,- forint, a Megbízó két versenytársának hirdetéseit szeretné elkerülni hirdetéseivel. Ez versenytársanként 5, összesen 10%, a fizetendő hirdetési díj 1.100,- forint.)

A Szolgáltató konkurencia kizárást csak a direkt módon értékesített kampányokra tud biztosítani, az adott oldalban megjelenő, automatizált rendszereken keresztül megjelenített hirdetések esetén a kizárólagosság technikailag nem biztosítható.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a hirdetői konkurencia kizárási igény elutasítására.

4.5       Megbízó tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződésben/megrendelőben megrendelt hirdetési felületeken csak egy Hirdető jelenhet meg, a hirdetési felületek Megbízón, illetve az adott Hirdetőn kívüli harmadik fél részére nem átruházhatóak, nem továbbértékesíthetőek. Amennyiben a Hirdetésen harmadik fél megjelenik, Megbízó köteles azt a megrendelést megelőzően a Szolgáltató felé jelezni, illetve a kreatívokat előzetesen jóváhagyásra megküldeni. Szolgáltató fenntartja döntési jogát a harmadik felet feltüntető kreatívok befogadásáról, illetve hirdetési felár megállapításáról, melynek mértéke ettől eltérő megegyezés hiányában a hirdetési díj 20%-a. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Megbízó a Hirdetésért a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt, és szavatolja, hogy jogosult a Hirdetést a további hirdető nevében és képviseletében megrendelni.

4.6       A Megbízó által közzétenni rendelt Hirdetések tartalmának meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak, nem ütközhetnek hatályos jogszabályokba. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a Szolgáltató mindazon esetlegesen felmerülő kárát és/vagy költségeit, amely akár közvetlenül, akár közvetetten abból származik, hogy a Megbízó által megrendelt hirdetés nem vagy nem maradéktalanul felelt meg a jelen bekezdésben rögzített követelményeknek. Ezzel egyidejűleg a Szolgáltató teljes mértékben kizár minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy a Megbízó által megrendelt Hirdetés a hatályos jogszabályoknak nem vagy nem maradéktalanul felel meg.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, vagy ellentétesek a Szolgáltató és partnerei arculatával, szemléletével, nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződésben/megrendelőben megrendelt hirdetési felületeken csak egy Hirdető jelenhet meg, a hirdetési felületek Megbízón, illetve adott Hirdetőn kívüli harmadik fél részére nem átruházhatóak, nem továbbértékesíthetőek. Amennyiben a hirdetésen harmadik fél megjelenik, a Megbízó köteles azt a megrendelést megelőzően a Szolgáltató felé jelezni, illetve a kreatívokat előzetesen jóváhagyásra megküldeni. A Szolgáltató fenntartja döntési jogát a harmadik felet feltüntető kreatívok befogadásáról, illetve hirdetési felár megállapításáról, melynek mértéke ettől eltérő megegyezés hiányában 20%. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Megbízó a hirdetésért a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt, és szavatolja, hogy jogosult a hirdetést a további hirdető nevében és képviseletében megrendelni.

4.7       Szolgáltató a nyomtatott Kiadványokban közzétenni megrendelt Hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megbízóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megbízóval egyeztetve kell elvégezni.

A Szolgáltató a nyomtatott Kiadványokba leadott kreatívot megjelenés előtt ellenőrzi. Az ellenőrzés során felmerülő technikai és tartalmi hibákról Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, de ezek megjelenés előtti korrigálása Megbízó felelőssége.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a Szolgáltató nem vonható felelősségre).

4.8       Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az adott Kiadvány honlapjának működését akadályozó, vagy a látogatók nagy részénél az adott honlap látogatását zavaró Hirdetéseket előzetes értesítés nélkül eltávolítsa az érintett honlapról. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy azokat a kreatívokat, amelyek az átlagos konfigurációjú számítógépeken az elvárhatónál nagyobb terhelést okoznak, előzetes értesítés nélkül inaktiválja. Ezekben az esetekben Megbízó a Szolgáltató-szal szemben a HIrdetés eltávolításához ill. inaktiválásához kapcsolódóan követelést nem támaszthat.

4.9       Megbízó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a hatályos jogszabályokban rögzített általános és/vagy speciális reklámtilalmakba ill. reklámkorlátozásokba, valamint összhangban van a Magyar Reklámetikai Kódex alapelveivel. Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért, valamint azért, hogy a hirdetendő a termék/szolgáltatás megfelel a magyar minőségbiztosítási és egyéb hatályos szabályozásoknak és nem sérti harmadik személyek fent felsorolt jogait kizárólag a Megbízót terheli felelősség.

4.10     Szolgáltató a Megbízótól átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot vagy egyéb alapanyagot csak a Megbízó külön írásbeli kívánságára és költségére küldi vissza. Ezen anyagokat Szolgáltató a Hirdetés megjelenését követően – ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában – megsemmisíti.

4.11     A Megbízó az időtartam alapon vásárolt megjelenések esetén egy megrendelés során zónánként (a Szolgáltató mindenkor érvényes árlistájában vagy médiaajánlataiban meghatározott hirdetési egységként) legfeljebb 3 db kreatívot vagy külső reklámkiszolgáló szerver (ad server) által generált kódot adhat le feltöltésre.  A Megbízó mix alapú (AV, CT, UV – egyedi látogató („unique visitor”) alapú) megrendelések esetén mix csomagonként és méretenként legfeljebb 3 db kreatív vagy 3 db külső ad server kód feltöltését kérheti a Szolgáltatótól. A jelen pontban rögzített maximális kampány kreatív darabszámot meghaladó további kreatívokért a Szolgáltató jogosult munkadíjat felszámolni, illetve a 3.4 pontban jelzett kreatív leadási határidőnél korábbi leadási határidőt megállapítani, ugyanakkor az egy kampányban feltölteni kívánt kreatívok száma ebben az esetben sem lehet több harminc (30) darabnál.  Amennyiben külső ad server kódról érkezik a kreatív, a Szolgáltató a Megbízó által végzett kreatív cserét sem darabszámban sem gyakoriságában nem korlátozza. A munkadíj számítása: a Szolgáltató a jelen pontban rögzített kreatív/ad server kód darabszám korlát feletti további kreatív/ad server kód feltöltése után darabonként 5.000 Ft + ÁFA munkadíjat számolhat fel, amelyet 1.000.000,- Ft + ÁFA értéket meghaladó hirdetési egységek esetén egységenként hét (7) darabig munkadíj felszámítása nélkül vállal. A Szolgáltató a munkadíjat a teljesítést követően a számlán külön egységként feltünteti. A munkadíj kedvezménnyel nem csökkenthető és nem része a médiaköltésnek.

4.12     Nyereményjáték hirdetése esetén – az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű vagy más költség vagy fizetési kötelezettség kizárólag Megbízót terheli, azok megfizetésére a Szolgáltató semmilyen kötelezettséget nem vállal.

Nyereményjáték hirdetése esetén a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos valamennyi feladat, és minden ahhoz kapcsolódó költség Megbízót terheli. A Szolgáltató nem vállal, és nem vállalhat kötelezettséget semmilyen ilyen tárgyú szolgáltatásra illetve e költségek megfizetésére.

4.13     A hirdetések megjelentetésének sorrendjében – az Egyedi Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a barterügyletek keretében megrendelt hirdetésekkel szemben elsőbbséget élveznek azok a hirdetések, amelyek esetében a Megbízó a díjat pénzben fizeti meg, és nem egy másik szolgáltatás nyújtásával/termék értékesítésével ellentételezi azt.

4.14     A Szolgáltató mindenkori médiaajánlata szerinti „mix” megrendelések esetén a megjelenés eloszlása a mixben érintett felületek között automatikus, tehát a rendelkezésre álló szabad felületeken a Szolgáltató hirdetés-kiszolgáló rendszere véletlenszerűen osztja el a megjelenéseket.

Mivel a jövőbeli látogatottság, olvasók (felhasználók) által generált oldalletöltések száma, illetve az egy (1) kattintáshoz (CT) szükséges reklámmegjelenések száma előre nem pontosan kalkulálható, ezért a Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal garanciát a megrendelésben rögzített és visszaigazolt kattintási (CT) mennyiség teljesítésére, azonban a Szolgáltató által kiállított számla minden esetben a ténylegesen teljesített kattintás (CT) mennyiség alapján kerül kiállításra. A Szolgáltató minden esetben törekszik a megrendelt CT mennyiség teljesítésére.

4.15     A Szolgáltató a Hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megbízó viseli.

4.16     A Megbízó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok minőségéből vagy hiányából fakad.

4.17     Reklamációt az adott Hirdetést megjelenésétől számított 14 naptári napon belül lehet bejelenteni. A Szolgáltató reklamációt csak írásban fogad el.

4.18     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Hirdetések megjelentetéséhez kapcsolódó árak illetőleg a hirdetési feltételek változtatására.

 

V. Politikai hirdetések közzétételére vonatkozó speciális szabályok

5.1       Fizetett politikai hirdetést a Szolgáltató olyan, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény, valamint az egyesülési jogról szóló törvény szerint Magyarországon bejegyzett pártoktól, illetve társadalmi szervezetektől fogad el, amelyek listát állítottak, ezt az Országos Választási Bizottságnál az ajánlószelvények átadásával bejelentették, és a nyilvántartásba vételről igazolással rendelkeznek. (Ha több jelölő szervezet közös listát állít, akkor a továbbiakban - ugyanúgy, mint a választás szempontjából – egy jelölő szervezetnek számítanak.)

A Szolgáltató ide sorolhatja továbbá a hazai politikai életnek a jelen ÁSZF meghatározásai között felsorolt egyéb szereplőit is.

5.2       A Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint jelölt politikai hirdetést fogad be.

5.3       A fizetett politikai hirdetések közlésének időintervalluma: a törvény által kijelölt időszakban.

5.4       Politikai hirdetés esetén a listaárból kedvezmény nem adható. A politikai hirdetés nem minősül társadalmi célú reklámnak, esetében TCR kedvezmény nem igényelhető, és átkattintás (CT) alapon sem rendelhető. A hirdetések foglalása a megrendelések beérkezésének sorrendjében történik. Minden további esetben az Szolgáltató érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek szabályozása az irányadó.

5.5       A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy politikai hirdetések esetében a teljesítést megkezdése előtt előre fizetési igénnyel éljen.

 

VII. Nyomtatott Speciális Hirdetésekre vonatkozó egyedi szabályok

7.1       Nyomtatott Speciális Hirdetések megrendelésével egyidejűleg a Megbízó szórólap és katalógus esetén minimum 10 db, termékminta esetén minimum 40 db mintát köteles a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátani. A Szolgáltató csak abban az esetben fogad be nyomtatott Speciáis Hirdetésekre vonatkozó megrendelést, amely megfelel a szállítási és kézbesítési adottságoknak, a szezonalitásnak, illetve alkalmas arra, hogy sérülésmentesen szállítható, kézbesíthető legyen.

7.2       A Megbízó által biztosított termékmintát a Szolgáltató jogosult terheléspróbának alávetni. Amennyiben a termékminta a terheléspróbán nem felel meg, Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani, a létrejött Egyedi Szerződést azonnali hatállyal – a Szolgáltató-t terhelő további kártérítési vagy egyéb kötelezettségek nélkül – felmondani, illetve az Egyedi Szerződéstől elállni.

7.3       Megbízó a termékminta átadásával kötelezettséget vállal arra, egyben szavatolja, hogy a megjelentetésre, illetve behúzására kerülő teljes termék mennyiség az átadott mintával minden paraméterében megegyezik. Megbízó tudomásul veszi, hogy az előzetesen átadott termékminta és az inzertekhez leszállított termékek közötti bármely eltérésből, vagy különbségből, továbbá a termékminta átadási kötelezettségének elmulasztásából, vagy a speciális hirdetés nem megfelelő leszállításából eredő mindennemű kár (pl. kifolyás következtében a Kiadvány sérülése) és igazolt többletköltség (papír-, nyomdai, szállítási, raktározási költség stb.) teljes egészében a Megbízót terheli. Speciális hirdetések esetében a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett szállítási határidő minősül anyagleadási határidőnek.

 

VIII. A Hirdetés Szolgáltató általi előállítása

8.1       Megbízónak lehetősége van megbízni a Szolgáltatót a Hirdetés anyagának elkészítésével. Ez esetben a Szolgáltató külön díjat számíthat fel a Megbízó számára. A Szolgáltató jogosult a Hirdetés anyagának elkészítését indoklás nélkül visszautasítani.

8.2       Amennyiben a Hirdetés anyagát a Szolgáltató készíti el, a Hirdetés leadási határidő és az elkészült anyag visszaigazolására vonatkozó határidők a Felek külön megállapodása szerint módosulhatnak. Ezeket a határidőket egyedileg, a megrendelőben vagy az Egyedi Szerződésben rögzítik a Felek.

 

IX. A megrendelés lemondása vagy átütemezése

9.1       A Megbízó tudomásul veszi, hogy az online megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett Hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjának

-                 a kampány tervezett indulása előtti 15. és 8. munkanap között 10%-a,

-                 a kampány tervezett indulása előtti 7. és 3. munkanap között 40%-a,

-                 a kampány tervezett indulása előtti 2. munkanapon és azt követően 100%-a fizetendő.

9.2       Megbízó tudomásul veszi, hogy nyomtatott Kiadványokra vonatkozó megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett Hirdetések kedvezménnyel csökkentett hirdetési díjának

-                 a Kiadvány nyomdába adása előtti 15. és 8. munkanap között 40%-a,

-                 egyéb esetben 100%-a,

fizetendő.

9.3       A Megbízó tudomásul veszi, hogy online megrendelések átütemezése esetén:

-                 az átütemezéssel érintett Hirdetések díjának 10%-a fizetendő;

-                 amennyiben Megbízó időtartam alapon vásárolt megjelenések átütemezését kéri a kampány tervezett indulása előtti 7. munkanapon vagy azt követően, a Szolgáltatónak jogában áll azt a megrendelés lemondásaként kezelni, a Megbízó pedig köteles az 5.1 pontban a megrendelés lemondása esetére meghatározott díjat megfizetni.

9.4       A Megbízó tudomásul veszi, hogy nyomtatott Kiadványokra vonatkozó megrendelések átütemezése esetén:

-          az átütemezéssel érintett Hirdetések díjának 40%-a fizetendő;

-          amennyiben Megrendelő időtartam alapon vásárolt megjelenések átütemezését kéri a kampány tervezett indulása előtti 15. munkanapon vagy azt követően, a Szolgáltatónak jogában áll azt a megrendelés lemondásaként kezelni, Megrendelő pedig köteles a 9.2 pontban a megrendelés lemondása esetére meghatározott díjat megfizetni.

 

X. Teljesítések igazolása

10.1     Online hirdetési statisztikák

10.1.1    A Szolgáltató az általa használt reklámkiszolgáló szerver által a Megbízó kampányairól generált statisztikákhoz hozzáférést biztosít a Megbízó részére. A Szolgáltató a statisztikát a Megbízó számára jelszóval védett felületen tárolja. A jelszót a Megbízó határozza meg, az kódolt formában kerül a rendszerbe, hozzáférése kizárólag Megbízónak és a Szolgáltató kapcsolattartójának van.

10.1.2    A Szolgáltató oldalainak megtekintéséhez személyes adatok megadását nem követeli meg. Egyes jelen ÁSZF-ben nevesített szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükség lehet Hirdető és/vagy Megbízó személyes adatainak megadására. A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja ki, továbbá azokat célhoz kötötten, valamely jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése céljából kezeli. A Szolgáltató a tudomására jutott adatokat kizárólag az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

10.1.3    Amennyiben a Megbízó a Szolgáltató által használttól eltérő ad servert kíván használni, az elszámolás abban az esetben is a Szolgáltató által használt ad server rendszeradatai alapján történik, különösen a CT és egyedi látogató (UV) alapon rendelt kampányokra vonatkozóan.

10.1.4    A CT és AV alapú kampányok időszaki és felületi súlyozását a Szolgáltató nem vállalja, az egyenletesen, a mindenkori felhasználói aktivitástól függően teljesül. Kivételt képez ez alól a mindenkor érvényes árlistában egyedileg meghatározott felületi és időszaki (napszaki) hirdetési mixek kiszolgálása.

10.1.5    A Megbízó a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a fenti 7.1 pontban hivatkozott ad server statisztikát a Szolgáltató részéről teljesítésigazolásként elfogadja. Megbízó kijelenti továbbá, amennyiben a Megbízó a teljesítést követő 2 munkanapon belül a statisztikában foglaltakkal szemben írásbeli kifogással nem él, a statisztika tartalmát hiteles és valós teljesítésigazolásként fogadja el.

10.2     Teljesítésigazolás nyomtatott Kiadványok esetén

10.2.1 Nyomtatott Kiadványok esetében a Megbízó kérhet támpéldányt. Ennek a megküldéséről a Szolgáltató gondoskodik, azonban fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás költségét kiszámlázza a Megbízó számára.

10.2.2 Megbízó erre vonatkozó igénye esetén a print hirdetéséről készült elektronikus példányt, Szolgáltató külön felszámolt költség nélkül elektronikus úton Megbízó részére eljuttatja.

 

XI. Fizetési feltételek

11.1     A fizetés a Szolgáltató számlájának kézhezvételétől számított 30. napon átutalással történik.

A Megbízó az Egyedi Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az időszakos elszámolású hirdetési szolgáltatás esetén a számlát a teljesítést megelőző 30. napon, 30 napos fizetési határidő mellett állítja ki a Megbízó részére.

11.2     A Megbízó Egyedi Szerződésben rögzített médiaköltésének értékébe nem számítanak bele a megrendelt Hirdetés megjelentetéséhez kapcsolódó fejlesztési (technikai, gyártási, tartalom-előállítói) költségek, így azok a Megbízó részére az Egyedi Szerződésben biztosított esetleges kedvezmények alapjába sem számíthatóak bele.

11.3     Függetlenül a fenti 11.1 pontban foglaltaktól,

-                 egyedi elbírálás alapján politikai hirdetéseknél,

-                 külföldi székhelyű, különösen off-shore cégek esetén,                                          

-                 első hirdetésnél, illetőleg

-                 ha a Megbízónak az előző naptári évben nem volt a hirdetési szerződéshez hasonló érvényes megállapodása a Szolgáltatóval, valamint

-                 ha volt ugyan a Megbízónak a Szolgáltatóval hirdetési szerződése, de a Megbízó a fizetéseit késedelmesen teljesítette, továbbá

-                 ha a Megbízónak a hirdetési szerződés megkötésekor lejárt tartozása van a Szolgáltató-szal szemben,

a Hirdetéseinek díját a lejárt tartozásának megfizetéséig, valamint az engedményre jogosító értékhatár eléréséig és a vonatkozó számlák kiegyenlítéséig a Megbízónak előrefizetéssel kell rendeznie.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy (i) amennyiben a Megbízónak a Szolgáltatóval szemben lejárt tartozása van, úgy a Megbízó megrendelését a tartozás teljes összegének maradéktalan rendezéséig ne fogadja be, illetve (ii) egyedi elbírálás alapján (pl. vevőminősítés) egyes ügyfelek esetében előleg fizetési igénnyel éljen.

11.4     Ha a Megbízó a fizetési határidőt elmulasztja, a szerződésből eredő pénztartozások teljesítéséig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összegével megegyező mértékű kamatértéket köteles fizetni és emellett a Szolgáltató a további hirdetések közlését felfüggeszti, illetve a megállapított engedményeket visszavonja.

 

XII. Felelősségi szabályok

12.1     Megbízó felel minden olyan hibáért és kárért is, amely az általa leadott megrendelés (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

12.2     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyedi, különleges megjelenéseknél egyedi gyártási határidőt állapítson meg és ezzel kapcsolatban egyedi árképzést alkalmazzon. A Szolgáltató a Megbízóval történt egyeztetést követően, Speciális Hirdetések esetén alvállalkozói díjat (fejlesztési, tartalom-előállítási, gyártási díj, stb.) számlázhat ki a Megbízó felé, amely a hirdetési díjon felül, nettó értékben, az ÁFA mértékével növelten értendő. A Felek ebben az esetben vagy a hirdetési szerződésben, vagy külön szerződésben rendelkeznek a megállapodás feltételeiről.

12.3     Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott Hirdetésekkel kapcsolatban a Szolgáltatóval szemben esetlegesen kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények, vagy egyéb pénzben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények megtérítését.

12.4     Megbízó szavatol azért, hogy a Hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték, és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

12.5     Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.

12.6     Megbízó az eljáró hatóság illetve a Szolgáltató felhívására a Hirdetés részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megbízó nem tesz eleget e kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megbízó az e jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál, mint a hirdetés közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.

12.7     A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó eseményért, mely az Internet sajátos jellegéből fakadóan lép fel (különös tekintettel az Internet hálózaton előforduló olyan forgalmi, technikai, vagy egyéb körülmények, amelyek az Internet működésével együtt járnak).

12.8     Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetés közzétételért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem köteles teljesíteni. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

12.9     Megbízó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Hirdetés közzétevőjétől a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést, költséget és pénzben meghatározott egyéb hátrányos jogkövetkezményt, amit a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF Megbízó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok/bíróságok vagy harmadik személyek a Szolgáltató-szal szemben érvényesítenek.

Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megbízó köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Megbízónak a Szolgáltató-szal szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

12.10  A Szolgáltató az általa a jelen ÁSZF szerint, a Kiadványokkal kapcsolatosan nyújtott szolgáltatások tekintetében a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Rtv.”) 3.§ szerinti közzétevőnek minősül, és mint ilyen reklámadó bevallási és befizetési kötelezettség terheli, amelynek maradéktalanul eleget tesz.

 

XIII. Szerződésszegés, vitarendezés

13.1     A Szolgáltató szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az Egyedi Szerződésben meghatározott és a Megbízó által a Szolgáltató részére megfizetett megbízási díj teljes összege.

13.2     A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévér sérelméért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a hirdetési szerződésben meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

13.3     Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi hirdetési szerződések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – Felek a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámszövetség által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódex előírásait tekintik irányadónak. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy Felek a jogvitát alávetik a hatáskörrel és illetékességgel rendlkező rendes bíróság eljárásának.

 

XIV. Titoktartás

14.1     Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

14.2     A Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendelt kampány listaáras adatait a Szolgáltató a Kantar Media kutatócég felé lejelentse.

 

XV. Értesítések

15.1     A Megbízó megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megbízó által az Egyedi Szerződésben megjelölt címre illetve képviselő részére kerül kiküldésre.

15.2     Amennyiben a Megbízó vagy képviselője adataiban változás következik be, Megbízó köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a Szolgáltató-t.

15.3     Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vették kézhez, az értesítések a következő esetekben számítanak kézbesítettnek:

(i)         Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napja az a nap, amely az értesítésre vonatkozó és az értesítést küldő fél birtokában lévő átadási-átvételi elismervényen az átvétel napjaként – az átvevő aláírásával hitelesítve – feltüntetésre kerül.

(ii)        Tértivevényes, ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény a feladóhoz visszaérkezik. A „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény esetében a kézbesítés a második feladástól számított ötödik munkanapon megtörténtnek tekintendő, ha a kézbesítés a fél által írásban közölt elérhetőségre történt.

 (iii)      Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja.

(iv)       A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.

 

XVI. Hatályba lépés

16.1     A jelen ÁSZF rendelkezései 2016. feburár 22. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

16.2     Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Szolgáltató a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megbízókat.

 

Budapest, 2016.02.22.