Napi.hu bemutatása

A Napi.hu független üzleti és pénzügyi portál, az üzleti élet egyik legfontosabb hírforrása. Tárgyszerű és mértéktartó írásaival a gazdasági és vállalati irányítók, a pénz és tőkepiaci befektetők döntéseit támogatja. Mondandóját, hangnemét és stílusát visszafogott és megbízható szakszerűség jellemzi. Munkatársaitól széleskörű tájékozottságot követel, szerzőinek és szerkesztőinek felkészültségét a piac több szakmai díjjal is elismerte.

A Napi.hu rovataiban (, magyar és nemzetközi gazdaság, hazai és külföldi vállatok, tőzsde, adózás, ingatlan) található hírek mellett számos, interaktív szolgáltatást is kínál.

A Napi.hu szolgáltatásai:

Ingyenes szolgáltatások:

  • folyamatosan frissített szöveges tartalom (napi 40-50 pénz-, tőkepiaci, üzleti és gazdasági rövid hír)
  • ingyenes adattartalom: 15 perccel késleltetett BÉT-árfolyamok, bankközi devizapiaci jegyzések, egyéb tőzsdei adatok


Regisztrációhoz kötött szolgáltatások:

  • részvételi lehetőség a fórumokon
  • személyre szabott online hírlevelére


Szerkesztőség és kiadó:
Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 48.-66.
Telefon:    +36-1-506-0930
E-mail: napionline@napi.hu