A lakástörvény tervezett módosítása értelmében csak írásban lehet majd érvényes lakásbérleti szerződést kötni - írja az internetes újság. Sőt, a bérbeadó évente legalább egyszer jogosult lesz a lakás használatát ellenőrizni. Az önkormányzati lakások tekintetében a törvénymódosítás kifejezetten rögzíti, hogy a bérleti jog - a tulajdonos hozzájárulásával - csak másik lakás tulajdonjogára vagy bérleti jogára cserélhető, haszonélvezetre, vagy albérleti jogra azonban nem. Az önkormányzatnak törvény adta lehetősége lesz arra, hogy fiktív csere kétsége esetén a tulajdonosi hozzájárulás megadását megtagadja. A jövőben az ingatlanközvetítői tevékenységet is törvényi szinten szabályozzák. A tervezet a középfokú képesítés mellett bevezeti az emelt szintű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői szakképesítés fogalmát és követelményrendszerét. A közvetítőkről hivatalos névjegyzék is készül. A földművelésügyi tárca által készített törvénymódosítás értelmében a földhivatal előtti eljárásban a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot ezentúl két eredeti és egy másolati példányban kell majd benyújtani. Az eljárás visszavonására irányuló kérelmet pedig csak ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban, vagy közokirati formában lehet előterjeszteni. A visszaélések elkerülése érdekében a törvényjavaslat szigorítja a név (cégnév), illetve a lakcím (székhely, telephely) változás átvezetése iránti bejelentések szabályait. Az ilyen esetekben is kötelező lesz a természetes személy személyazonosító jelének, illetve a szervezet statisztikai számjelének a megjelölése. A széljegyzésre vonatozó szabályok is kiegészülnek azzal, hogy a széljegyzésben a széljegyzett beadvány rövid tartalmára is utalni kell majd. Szigorúbb szabályok szerint történik majd az adatszolgáltatás is. Mind a betekintésnél, mind pedig a tulajdonilap-másolat kiadásánál kötelező lesz a személyazonosságot igazoló okmány bemutatására, valamint bővül a kérelemben feltüntetendő személyi adatok köre. Az ingatlan-nyilvántartás számítógépen vezetett adatbázisában történt lekérdezésekről a rendszer üzemeltetője köteles a törvényben rögzített adatok feltüntetésével naplót vezetni, amelyet öt évig meg kell őrizni.
QP | Quality Placement