1. A szabályozásnak világosan körülhatárolt gazdaságpolitikai célokon kell alapulnia. 2. A jogszabálynak az új versenypiaci helyzetre, a piaci szereplők szabadságára, hatékony és reális érdekérvényesítési lehetőségeire, a kockázatot minimalizáló, esélyegyenlőséget biztosító piaci mechanizmusokra és a hálózati hozzáférés arányos terhekkel járó elérhetőségére kell épülnie. 3. A törvényalkotóknak figyelembe kell vennie a technológiák gyors változását és konvergenciáját. 4. A piacra lépés, illetve a hálózathoz való szolgáltatói és előfizetői szabad hozzáférés érdekében a jelentős beruházást végrehajtó, új infrastruktúra kiépítőjét megfelelően kell értékelni azzal szemben, aki mindössze rácsatlakozik más hálózatára és lehetővé kell tenni, hogy árainak megfelelő alakításával beruházási ráfordításai megtérüljenek. 5. Az árszabályozástól elvárható, hogy a fenntartható verseny érdekében a költségalapú árak alkalmazásának feltételrendszerével az infrastruktúrák versenyét részesítse előnyben. 6. Az átmenetet a korlátozott versenyből a versenykörnyezetbe a liberalizáció és re-reguláció együttesével tartjuk lehetségesnek. A re-reguláció a legfontosabb távközlési piacok, a nyilvános helyhez kötött távbeszélő, a mobiltelefon-, továbbá a bérelt vonali szolgáltatások újraszabályozását jelenti. 7. A jogalkotónak akár nyílt piaci beavatkozások révén is biztosítania kell, hogy a kizárólagos koncessziós jogosultságtól megválni kényszerülő domináns szolgáltató kompenzációja ne a többi piaci szereplő rovására, a számukra megnyíló piacot eleve torzító preferenciák vagy jogosítványok juttatásával történjen. 8. A feltörekvő, mindmáig korlátozott szolgáltatókat szükségképpen aszimmetrikus szabályozással kell preferenciális helyzetbe hozni annak érdekében, hogy megvalósuljon a hatékony piac. Az aszimmetria a jelentős piaci erővel bíró szolgáltató piaci magatartásának és kötelezettségeinek részletes szabályozásában jelenik meg. 9. Az aszimmetrikus szabályozásnak következetesen végig kell vonulni a törvényen és az azt kiegészítő szabályozáson, legyen szó a piacra lépés feltételeiről, az árképzésről, az elkülönített számvitelről, a keresztfinanszírozásról, az egyetemes szolgáltatásról, az adatszolgáltatásról vagy a nyílt hálózati feltételek alkalmazásáról, nevezetesen a szolgáltatások engedélyezéséről, az összekapcsolási és hozzáférési szerződésekről, a számozásról, a helyi hálózati hozzáférés megnyitásáról. 10. A domináns szolgáltató érvényesítsen EU-konform, költségalapú árakat mind az egyetemes szolgáltatások finanszírozása, mind a hálózati hozzáférés területén, mind a végfelhasználóknak felszámított árakban. 11. A domináns szolgáltatónak szigorúan és a hatóság által számon kérhetően, ellenőrizhetően tartózkodnia kell szolgáltatásai keresztfinanszírozásától. 12. A domináns szolgáltató árképzésébe a szabályozónak bele kell avatkoznia. A költségalapú díjak kialakítását a hírközlési hatóság preventív módszerekkel ösztönözze, egyben akadályozza meg azt, hogy a domináns szolgáltató költség alatti árak alkalmazásával elzárja az alternatív szolgáltatókat a megnyíló piactól. 13. Az egyetemes szolgáltatások körének meghatározásakor, ezek feltételeinek és finanszírozásának megállapítása során a jogalkotónak garantálnia kell, hogy az egyetemes szolgáltatások bevezetése- azok speciális céljára és jellegére tekintettel- versenysemleges módon történjék és ne vezethessen a korábbi monopóliumok akárcsak részbeni továbbéléséhez. 14. Az általános távközlési szolgáltatási jogosultság tartalmát és kereteit az EU-ban alkalmazott úgynevezett lényeges követelmények (a hálózatüzemeltetés biztonsága és a hálózat integritása, adatvédelem és környezetvédelem, település- és területrendezési előírások, a frekvenciaspektrum hatékony használata, a szolgáltatások együttműködési képessége, a rádiótávközlő rendszerek és más földi vagy műholdas rendszerek közötti zavaró interferencia elkerülése) messzemenő figyelembevételével kell kialakítani. 15. A berendezések piacán biztosítandó a végfelhasználók objektívan indokolt védelme, de elkerülendő a versenyt akadályozó túlszabályozás. 16. Kialakítandók a hírközlési hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal közötti szoros és hatékony együttműködés keretei annak érdekében, hogy a hatékony versenyre irányuló kormányzati célokat a hírközlési hatóság a határozataiban és működésében érvényre juttassa. 17. A hatóság frekvenciagazdálkodási tevékenysége során indokolt az új piacra lépőknek a domináns szolgáltatóval szembeni védelme és preferálása. 18. A nyilvános távközlő hálózatok és szolgáltatások összekapcsolásának, illetve a távközlő hálózatok létesítésének és üzemeltetésének, továbbá a távközlési szolgáltatások nyújtásának a feltételrendszerei- lényegesen különböző szerepük miatt- elkülönülten kezelendők. Érdemben szabályozandó a hozzáférési és összekapcsolási kötelezettségek köre. Elvárható, hogy a domináns szolgáltató csak objektív kritériumok alapján tagadhassa meg a hozzáférést és az összekapcsolást. GTS, Novacom, PanTel, UPC, Vivendi A SZABÁLYOZÓNAK BELE KELL AVATKOZNIA A DOMINÁNS SZOLGÁLTATÓ ÁRKÉPZÉSÉBE
QP | Quality Placement