A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kézhez vette és át is tekintette az Imperial Tobacco Magyarország Kft. ajánlatát a dohánykiskereskedelmi-ellátási feladatok elvégzésére, amelyből azonnal és nyilvánvalóan kiderül, hogy az nem felel meg a törvényi feltételeknek, és alkalmatlan arra, hogy azt a nemzeti fejlesztési miniszter - a koncesszióra vonatkozó szabályoknak megfelelően - elfogadja.

"Az NFM kénytelen az ajánlattevő ajánlatát - mint érvénytelent és értelmezhetetlent - az ajánlattevőnek elfogadás nélkül visszaküldeni. A tárca hangsúlyozza: bár a koncessziós szerződést a szolgáltatásra - az egész ország területére vonatkozóan - már megkötötte ugyan, és ezért eleve kénytelen lenne az ajánlattevő ajánlatát visszautasítani, az ajánlat elfogadásra e körülménytől teljesen függetlenül is alkalmatlan" - írja közleményében az NFM.

Alább olvasható az NFM pontokba szedett indoklása, hogy miért érvénytelen és értelmezhetetlen az Imperial és társai ajánlata.

1. A tárca a fentiekkel kapcsolatban szükségesnek tartja először is rámutatni arra, hogy a koncesszióról szóló törvény és a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról szóló törvény egyértelmű követelményeket támaszt az ajánlattevővel szemben. A megbízható dohánykereskedő köteles - a törvényben meghatározott minimális tartalmú - ajánlatot tenni, amelynek sorsáról a miniszter dönt. Amennyiben az ajánlatot a miniszter elfogadja, úgy a lényeges kérdésekben a felek között a megállapodás létrejön, és ezt követően 30 nappal a felek kötelesek a részletes koncessziós szerződést aláírni.

Sajnálatos módon azonban az ajánlattevő ajánlata maga zárta ki azt, hogy az ajánlata valóban - a törvény értelmében - elfogadható ajánlatnak minősüljön. Az ajánlattevő jogilag nem kötelező erejű, legfeljebb tárgyalási alapnak szánt, s nem a miniszter által elfogadható ajánlatnak nyilvánította a saját ajánlatát, amelytől ő maga bármikor, jogi kötelezettségvállalás nélkül visszavonulhat.

2. Az ajánlattevő ajánlata a vállalt koncessziós díj mértékét a törvénnyel ellentétes módon korlátozta. A koncesszióról szóló törvény értelmében ugyanis a koncessziós szerződés aláírásától kezdődő 5. évtől a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg azt, hogy mekkora legyen a koncessziós díj mértéke: ugyanakkor az ajánlattevő ezt csak akkor tartaná magára nézve kötelezőnek, ha ez az összeg nem nagyobb, mint a nettó nyereségének 45 százaléka. Ilyen, a törvény konkrét rendelkezésével ellentétes vállalást az NFM nem is hagyhat jóvá.

3. Külön rá kell mutatni arra, hogy az ajánlatnak feltűnő fogyatékosságai vannak. Először is: nincs benne semmilyen számítás vagy minimális üzleti terv sem. Ebből következően a miniszter felelősséggel nem is tudja megítélni hogy van-e bármilyen reális alapja annak, hogy a vállalt koncessziós díjat - amely egyébként a csökkenő piac mellett soha nem érné el a sajtóban megjelent ajánlati összeget - az Ajánlattevő egyáltalán teljesíteni tudja-e. Másodszor: az ajánlat szinte teljes egészében eshetőleges, nem kézzel fogható kijelentéseket rögzít, és egyáltalán nem tartalmaz semmilyen jogkövetkezményre (pl. kötbérre) vonatkozó vállalást arra az esetre, ha az Ajánlattevő az amúgy is bizonytalan igérvényeit megszegné.

4. Kérdéses - és az ajánlatból egyáltalán nem kideríthető - az, hogy az ajánlattevő és annak tulajdonosa valóban átlátható szervezetnek minősül-e; ez pedig alapvető feltétele annak, hogy valaki a koncessziós törvény alapján ajánlatot tegyen.

5. Ugyancsak értelmezhetetlen az ajánlattevő személye is: hiszen bár az ajánlatot az Imperial Tobacco Magyarország Kft. adta, az ajánlat egyértelműen arról rendelkezik, hogy a tevékenységet nem a törvény által előírt koncessziós társaság látná el, hanem azt kiszerveznék egy külföldi tulajdonú cégnek, a spanyol Logista elnevezésű társaságnak. A tevékenység teljes kiszervezésére azonban a törvény nem ad lehetőséget. Mindez valójában azt jelenti, hogy az ajánlattevő ajánlata a Logista helyett és nevében benyújtott ajánlatnak minősül, miközben a Logista semmilyen ajánlati vállalást nem fogalmazott meg. Megjegyzendő továbbá, hogy az Imperial Tobacco Magyarország Kft. állítólagos támogató partnerei, így a Philip Morris Magyarország és a Japan Tobacco International sem vállaltak semmilyen - jogi szempontból értékelhető - elköteleződést az ajánlattevő ajánlata mellett - írta az NFM.