Vidékfejlesztési könnyítések a járvány miatt

A veszélyhelyzet miatt bekövetkező hátrányos következmények enyhítése érdekében fejlesztéspolitikai intézkedéseket hoztak, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból megvalósuló beruházási típusú projektek kapcsán - hívta fel a figyelmet az agrártárca.
Tóth László Levente, 2020. április 4. szombat, 09:41
Fotó: Napi.hu

Az Agrárminisztérium emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sok esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, amely átmeneti könnyített szabályozást vezet be a határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében. Ezzel összhangban kezeli a támogatási szerződések/támogatói okiratok, azaz a támogatási szerződés módosítása és az ügyintézés menetét. Ezzel az intézkedéscsomaggal összhangban, de az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználására vonatkozó speciális előírásokra figyelemmel adta ki az Agrárminisztérium, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága és a Magyar Államkincstár, mint a Kifizető Ügynökség tájékoztatóját.

Az alábbi intézkedések 2020. április 3. napjától hatályosak és bizonyos meghatározott intézkedések vonatkozásában alkalmazandóak. Az intézkedések azon rendelkezések kapcsán tartalmaznak könnyítéseket, amelyeket az uniós jogszabályok nem szabályoznak. Várhatóan az Európai Unió szervei által hozott lépéseket követően további könnyítő szabályok bevezetésére is sor kerülhet.

A határidők teljesítésének átmeneti szabályai:

· Három hónappal automatikusan meghosszabbítják a támogatott projektek megvalósításának határidejét, ezzel együtt a záró elszámolás benyújtásának határidejét.

· Három hónappal automatikusan meghosszabbítják a projekt mérföldköveinek határidejét.

· A hiánypótlás teljesítésére, a tisztázó kérdés megválaszolására a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőt állapítja meg az Irányító Hatóság és a Kifizető Ügynökség.

· A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítésére nyitva álló határidőt a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőben állapítja meg az Irányító Hatóság.

· A kedvezményezett közreműködését igénylő helyszíni vizsgálatokra nem kerül sor a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt, a veszélyhelyzet miatt elmaradt helyszíni vizsgálatokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 éven belül pótolni szükséges (a helyszíni ellenőrzést kiváltó digitális, vagy online módon történő ellenőrzésre sor kerülhet).

· A veszélyhelyzet fennállása alatt végezhető egyszerűsített előzetes helyszíni szemle és egyszerűsített helyszíni szemle a járványügyi előírások betartásával.

· Jogszabály által előírt engedélyezési eljáráshoz kötött cselekmények (például építési engedély az első kifizetési igényléshez, használatbavételi engedély, gépjárművezetői engedély a záró elszámoláshoz), illetve a felhívásokban előírt további üzemelést és üzemeltethetőséget igazoló dokumentumok (például hálózathasználati szerződés, szálláshely minősítést igazoló dokumentum) esetén elegendő az eljárás megindításának igazolása, nem kell a jogerős engedély az érintett támogatási folyamat végrehajtásához (például kifizetéshez). Természetesen ezeket a dokumentumokat a veszélyhelyzet megszűnését követően be kell nyújtani.

· Azon esetekben, ahol a veszélyhelyzet meghirdetése előtt lejárt határidő volt (például hiánypótlást nem nyújtottak be) nem alkalmazzák a rendkívüli, veszélyhelyzet időszakára vonatkozó szabályokat.

A támogatási szerződés módosításának és teljesítésnek átmeneti szabályai közé tartozik, hogy nem kerül sor automatikusan a módosítások, bejelentések elfogadására, szükséges a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos ok-okozati viszony megléte és annak alátámasztása, vis maior bejelentés keretében, de a módosítások indokolt esetben az alábbi könnyítésekkel valósulhatnak meg a veszélyhelyzet idején. A biztosítékcsere vagy annak elmaradása esetén az elállást, mint szankciót csak a legszükségesebb esetben alkalmazzák. Ha a kedvezményezetti mulasztások igazolható módon a veszélyhelyzet következményei, amelyet a kedvezményezett vis maior bejelentésben alátámaszt, akkor a kedvezményezettre hátrányos jogkövetkezményt (például elállást) nem indokolt érvényesíteni. Amennyiben az átalakulás vagy a projekt átruházásának indoka a veszélyhelyzet kihirdetése és az ezzel okozott hátrányos következmények enyhítése, akkor az összes releváns körülmény mérlegelése alapján indokolt, hogy a változtatást az Irányító Hatóság támogassa.

Az indikátorok és egyéb mutatók elszámolásának átmeneti szabályai közé tartozik, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a fenntartási időszak során a foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve ahol a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult.

A pénzügyi és elszámolási szabályok átmeneti változásai közé tartozik, hogy a veszélyhelyzet időtartalmára az elszámolások benyújtásához elegendő a számla, a számlarészletező, a kifizetést igazoló bankkivonat és a vállalkozói szerződés (vagy jogalap igazolás), az ebben az időszakban kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk és az Irányító Hatóság, Kifizető Ügynökség bármikor bekérheti azokat. Továbbá, ha egy rendezvény, workshop, stb. a koronavírus veszélyhelyzeti intézkedéseivel közvetlen összefüggésben elmarad, azt vis maior esetnek kell minősíteni, amennyiben a költségeket nem fedezi biztosítás vagy nem lehet visszafizettetni más módon. A Kifizető Ügynökség veszélyhelyzet ideje alatt új követelések végrehajtását nem indítja el, adók módjára történő behajtását nem kezdeményezi, a folyamatban lévő követelések végrehajtását felfüggeszti.

Személyes, postai ügyintézés kapcsán is történt intézkedés, a Vidékfejlesztési Program esetében az ügyfélkapu használata fennmarad. Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási vagy könnyítési lehetőségekkel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit, minden esetben a pályázó hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza. Az Irányító Hatóság, valamint a Kifizető Ügynökség automatikusan a fenti intézkedéseknek megfelelően járnak el, kivéve, ha a kedvezményezett ezzel ellentétes tartalmú kéréséről kapnak értesítést, vagy a benyújtott elszámolásokból az nem következik.

HOZZÁSZÓLÁSOK