Remélhetnek a forinthitelesek is - itt a törvényjavaslat

A forinthitelesekre is kiterjed a Kúria jogegységi döntésére alapozott, alapvetően a devizahitelesek helyzetének rendezését szolgáló kormányzati törvényjavaslat, kimaradnak viszont a végtörlesztés lehetőségével korábban élők - ez derül ki a Trócsányi László igazsgágügy-miniszter által jegyzett jogszabálytervezetből.
Napi.hu, 2014. június 27. péntek, 15:02
Fotó: Napi.hu

Az első paragrafus első bekezdése mondja azt ki, hogy a törvény hatálya a jogszabály hatálybalépését megelőzően kötött fogyasztói kölcsönszerződésre terjed ki. Ilyen szerződésnek minősül a pénzügyi intézmény és a fogyasztó között létrejött deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett) vagy forint alapú hitel- vagy kölcsönszerződés, pénzügyi lízingszerződés.

A második bekezdés szerint a törvény szabályait nem kell alkalmazni a végtörlesztéssel megszűnt szerződésekre, de a más módon megszűnt szerződésekre - legalábbis így értelmezhető a harmadik bekezdés - igen. E szerint ugyanis a törvényben meghatározott kötelezettségek és jogosultságok azt а pénzügyi intézményt terhelik, illetve illetik, amelye törvény hatálybalépésének napján а fogyasztói kölcsönszerződés jogosultja, ha pedig а fogyasztói kölcsönszerződés korábban megszűnt, akkor azt а pénzügyi intézményt, amely а szerződés megszűnésekor а szerződés jogosultja volt.

Árfolyamrés és alkalmazandó árfolyamok

Az árfolyamrés kérdését úgy rendezi a javaslat 3. paragrafusa, hogy (1. bekezdés) a fogyasztói kölcsönszerződésben - az egyedileg megtárgyalt szerződési feltétel kivételével - semmis az а kikötés, amely szerint а pénzügyi intézmény а kölcsön-, illetve а lízingtárgy megvásárlásához nyújtott finanszírozási összeg folyósítására а vételi, а tartozás törlesztésére pedig az eladási vagy egyébként а folyósításkor meghatározott árfolyamtól eltérő típusú árfolyam alkalmazását rendeli.

A 2. bekezdés szerint az 1. bekezdés szerinti semmis kikötés helyébe - а 3. bekezdésben meghatározott kivétellel - mind а folyósítás, mind pedig а törlesztés (ide értve а törlesztőrészlet és а devizában megállapított bármilyen költség, díj vagy jutalék fizetését) tekintetében а Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamának alkalmazására irányuló rendelkezés lép.

A 3. bekezdés azt mondja ki, hogy ha а hitelintézetekről és а pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 . évi CXII . törvény 200/A. §-ában vagy а Hpt. 267. §-ában meghatározott szerződések esetében és rendelkezések alapján az azokban megjelölt devizaárfolyam alkalmazására vonatkozó rendelkezés а szerződés részévé vált, vagy а törlesztés során а felek ennek megfelelően jártak el, а második bekezdés devizaárfolyamra vonatkozó előírását е szerződések esetében és а törlesztés e rendelkezések által érintett időszakára csak а folyósítás tekintetében kell alkalmazni.

А pénzügyi intézménynek е törvény hatálybalépését követő kilencven napon belül úgy kell az átszámítást elvégeznie, hogy а kölcsön-, illetve а finanszírozási összeg folyósításától kezdődő időponttal а folyósítás és а törlesztés összegének kiszámítása alapjául az ezek esedékessége napján érvényes második bekezdés szerinti - а harmadik bekezdésben meghatározott esetben а harmadik bekezdés szerinti - devizaárfolyam szolgáljon.

Egyoldalú szerződésmódosítás

A törvényjavaslat szerint az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét tartalmazó fogyasztói kölcsönszerződés  vonatkozásában vélelmezni kell, hogy tisztességtelen az annak részét képező egyoldalú kamatemelést, költségemelést, díjemelést lehetővé tevő szerződéses kikötés - az egyedileg megtárgyalt feltétel kivételével.

A pénzügyi intézménynek е törvény hatálybalépését követő harminc napon belül meg kell vizsgálnia а fogyasztói kölcsönszerződés részévé váló azon általános szerződési feltételeket és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételeket (a továbbiakban együtt: ÁSZF), melyekben szerepel az egyoldalú szer ődésmódosítás lehetőségét tartalmazó szerződéses kikötés.

А pénzügyi intézménynek е törvény hatálybalépést követő harminc napon belül be kell jelentenie а felügyelet részére valamennyi, a fenti bekezdés szerinti szerződéses kikötést tartalmazó ÁSZF-et, és nyilatkoznia kell arról, hogy az azokban foglalt szerződéses kikötést tisztességesnek vagy tisztességtelennek tekinti-e.

Gyorsan kell dönteni, sokba lesz a fellebbezés

Ha а pénzügyi intézmény а vizsgálat során azt állapítja meg, hogy az általa alkalmazott valamely ÁSZF tartalmaz olyan szerződéses kikötést, mely esetében vélelmezni kell а szerződéses kikötés tisztességtelenségét, de а pénzügyi intézmény álláspontja szerint а szerződéses kikötés tisztességes, а vélelem megdöntése iránt  polgári peres eljárást indíthat, másfélmillió forint illetékkel.

Az ügyben első fokon a Fővárosi Törvényszék dönt, de ha а рег bonyolultsága indokolja, az elsőfokú bíróság a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, hogy а perben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. А bíróság а keresetet harminc napon belül bírálja el .

Ha itt a bank alulmarad, 2,5 millió forint illeték fejében fellebbezhet, majd a következő kör - a Kúriához intézett felülvizsgálati kérelem illetéke - 3,5 millióba kerül.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

mettor, 2014.06.28 10:39

@ingyen: "figyelj és tanulj"

Ma már mindenki előtt ismeretes, hogy a Kúria 2/2014 számú Polgári jogegységi határozatának 3. pontja szerint a deviza alapú szerződésekben a pénzügyi intézmény által meghatározott vételi és az eladási árfolyamok (különnemű árfolyamok) alkalmazása tisztességtelen. Ezért a szerződések árfolyam meghatározására használt feltételek nem váltak a szerződés részévé.
Ez a döntés önmagában a szerződés érvénytelenségét okozná, mert az árfolyamok pontos meghatározásának hiánya miatt, sem a kölcsön tőkeösszegét, sem a törlesztő részletek összegét nem lehetne kiszámítani.
Ezért a Kúria azzal az indoklással, miszerint is:
?Nem szükséges viszont a feleknek megállapodni olyan kérdésekben, melyet jogszabály rendez.?
megállapította, hogy mind a vétel, mind az eladási árfolyam Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyama válik a szerződés részévé a Ptk. 231. § (2) bekezdésében meghatározott diszpozitív törvényi rendelkezésre tekintettel.
Miről is szól ez a kincset érő ?diszpozitív törvényi rendelkezés??
A jogszabály szövege a következő:
Ptk. 231. § (2) Más pénznemben vagy aranyban meghatározott tartozást a fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam (ár) alapulvételével kell átszámítani.
Első ránézésre azt mondhatnánk, hogy a Kúria döntésével minden rendben van, de jobban megvizsgálva a törvényi rendelkezést és értelmezve a szerződési konstrukciót, egy olyan problémába botlunk, ami a nagy igyekezetben elkerülte a Kúria figyelmét.
Lássuk akkor, hogy mi is ez az eddig rejtve maradt probléma, ami felett elsiklott a Kúria.
Próbáljuk meg a Ptk. 231. § (2) alapján kiszámítani a törlesztőrészlet és a kezdeti CHF tőke összegét.
Törlesztőrészlet esetén:
A szerződésből ismerjük a törlesztő részlet nagyságát legyen pl: 100 CHF, ekkor a diszpozitív törvényi rendelkezésbe behelyettesítve, azt kapjuk, hogy:
Más pénznemben meghatározott tartozás = 100 CHF
A fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam = Kúria szerint az MNB árfolyam (pl:150HUF/chf)
Átszámítás = 100CHF x MNB árfolyam (150HUF/chf) = 15000HUF
Most nézzük a diszpozitív törvényi rendelkezés alapján a kezdeti CHF tőkeösszeg meghatározását, mi történik, ha az ismert (folyósítandó) HUF összegből akarjuk kiszámítani a leendő (bank által nyilvántartani kívánt) CHF tőkeösszeget.
Ptk. 231. § (2) Más pénznemben vagy aranyban meghatározott tartozást a fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam (ár) alapulvételével kell átszámítani.
Ismert a folyósítandó forint összeg: 1 500 000 HUF:
Más pénznemben meghatározott tartozás = ?????? Nem értelmezhető, mert nincs más pénznem 1 500 000 HUF van.
A fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam = ?????? HUF-nak nincs érvényes árfolyama, mert 1HUF=1HUF
Átszámítás = Nem tudsz HUF összeget HUF-ra átszámítani.....
Be kell látnunk, hogy a Kúria iránymutatása ellenére a Ptk. 231. § (2) bekezdésében meghatározott diszpozitív törvényi rendelkezés nem alkalmas a kölcsön kezdeti CHF tőkeösszegének a meghatározásra.
Más diszpozitív jogszabály nem lévén, a deviza alapú szerződések nagy részében az alkalmazandó devizaárfolyam hiányában nem határozható meg a kölcsön devizaösszege, ezért ezek a szerződések teljesíthetetlenek és javíthatatlanul, végérvényesen érvénytelenek!!!
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

mettor, 2014.06.28 09:52

@ingyen: Ez nem keresztény jog, hanem önkényuralom.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

megalodon, 2014.06.28 07:49

Lassacskán kellen már irni egy korrekt cikket az Orbán rendszernek a bankokra gyakorolt összhatásáról.

Bankadó
Végtörlesztés
kamatmarzsok csökkenése és a hitelezés összeomlása
árfolyamok elszállása
most ez a 900 milliárdnyi veszteség/leírás
banki tőkék (pénzek) kivonása az anyacégek által

és végül de nem utolsósorban az ultra gagyi banki hitelállomány nemfizető adósokkkal (ami a legnagyobb gáz)
stb stb....

Lehet hogy külön külön ezeket elbirja a rendszer meg pszichológiailag egyenként lett beadagolva , hogy könnyebben megegyék, de a valóságban mindez összeadódik és innentől a bankrendszert bóvlinak kell minősíteni !!!!

/Nemcsak a konkrét ezermilliárdos terhek, veszteségek hanem a brutális nemfizető hitelállomány miatt ami nálunk ugyebár világrekord 25% körüli és 10% már gáz lenne, tehát a bankrendszer eleve harmatgyenge tele toxikus eszközökkel !!! /
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

ingyen, 2014.06.27 23:58

@mettor:

:-D

ez a keresztény jog kis barátom.

figyelj és tanulj.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

na4, 2014.06.27 20:40

A pénzéhes, mohó, kapzsi dzsenrik azt hitték, hogy az egész cechet rálöcsölhetik majd a bankokra, meg az államra, és lesz ingyen kégli, verda, plazma. Nem lesz.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html