Ingyen venne fel készpénzt? Hátrányban a házasok

Egy híján húsz kérdést és választ tett közzé a jegybank az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségről, illetve arról, miként vizsgálják a díjemelést végrehajtó bankokat - a dokumentumot teljes terjedelmében közöljük. Akinek közös számlája van például a házastársával, görgessen a 12. ponthoz.
Napi.hu, 2014. január 7. kedd, 12:27
Fotó: Napi.hu

1. A jogszabály szerint milyen pénzügyi szolgáltatóknál, mikortól, havi hány alkalommal és milyen összegben van lehetősége a fogyasztóknak az ingyenes készpénzfelvételre?

A Pft.-t módosító 2013. évi CLXXXIX. törvény értelmében 2014. február 1-től havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forint összegig díj/költségmentesen vehető fel készpénz egy, az ügyfél által megjelölt bankszámláról. Arról, hogy mely bankszámláról kívánja igénybe venni a fogyasztó a kedvezményt, a számlavezető bankjánál kell nyilatkoznia. Az új rendelkezést a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó intézményeknek kell alkalmazniuk, például hitelintézeteknek, takarékszövetkezeteknek.

2. Az ingyenes készpénzfelvétel csak fogyasztóknak (lakossági természetes személy ügyfeleknek) vagy gazdasági társaságoknak is lehetséges? A fogyasztók közül kik jogosultak e lehetőségre, milyen feltételeknek kell megfelelniük?

A vonatkozó jogszabályok
a 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról (a továbbiakban: Pft) 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartal-mára vonatkozó részletes szabályokról

A vonatkozó törvény értelmében a díj/költségmentes készpénzfelvételi kedvezményre az a fogyasztónak minősülő személy jogosult, aki betöltötte a 16. életévét, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és írásbeli nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy melyik számla tekintetében szeretné igénybe venni a kedvezményt. Gazdasági társaságok nem élhetnek a kedvezménnyel.

3. Mit jelent az ingyenesség? A fogyasztónak a banki készpénzfelvétel díját vagy/és a bank által a fogyasztókra terhelt tranzakciós illeték költségét nem kell megfizetnie?

A pénzügyi intézménynek a jogszabályban meghatározott mértékű - havonta két alkalommal, összesen 150 ezer forint összegig történő - készpénzfelvételt ingyenesen kell biztosítania a fogyasztó részére. Vagyis az érintett tranzakciók esetében a tranzakciós illeték költségei sem terhelhetők át a fogyasztókra, ugyanakkor a hitelintézetek ezen tételek után is kötelesek az illetéket megfizetni.

4. Előírhat-e a bank a jogszabályi feltételeken túl egyéb kikötéseket is az ingyenes készpénz-felvételre, pl. azt, hogy a fogyasztó havi jövedelmének az adott bankszámlára kell beérkeznie?

A kedvezményt a vonatkozó törvényben meghatározott feltételek mellett kötelesek biztosítani a pénzügyi intézmények. A fogyasztó számára kedvezőtlenül nem térhetnek el attól. A fogyasztónak azonban célszerű olyan számlát megjelölnie, amelyre jövedelme érkezik, és jellemzően arról készpénzt vesz fel. A pénzforgalmi szolgáltató akkor írhatja elő kötelezően azt, hogy a fogyasztó jövedelme az érintett bankszámlára érkezzen, ha a pénzforgalmi szolgáltató az ingyenességet a fogyasztó részére biztosított hitelkeret terhére teljesíti.

5. Kötelező-e a bankoknak értesíteni (például írásban) a fogyasztókat az ingyenes készpénzfelvételi lehetőségről vagy azt az ügyfélnek magának kell kezdeményeznie?

A vonatkozó jogszabály nem ír elő tájékoztatási kötelezettséget a kedvezménnyel kapcsolatban. A fogyasztóknak kell a nyilatkozattételt kezdeményezni annak érdekében, hogy a kedvezményt igénybe vehessék.

6. Hol érhető el "Nyilatkozat az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelölésére" szolgáló formanyomtatvány a piaci szereplőknél? Csak papír alapon lehet ezt kitölteni és beadni a bankjához, vagy van-e mód internetes, esetleg telefonbanki kitöltésre és beadásra is? Ha valakinek csak egy bankszámlája van, akkor is muszáj nyilatkoznia?

A díj/költségmentes kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat a számlavezető bank fiókjában vagy internetbankjában tehető. Az intézmények nem kötelesek mindkét lehetőséget biztosítani, előfordulhat, hogy - akár átmenetileg is - csak bankfiókban lehetséges a nyilatkozat megtétele. Telefonbanki lehetőség biztosításra nem kötelezi a pénzügyi intézményeket a jogszabály. A nyilatkozatot akkor is meg kell tenni, ha a fogyasztó csak egy számla tulajdonosa.

7. Lehetőség van-e arra, hogy egy (például mozgásában akadályozott) fogyasztó helyett eseti meghatalmazás alapján megbízottja töltse ki és adja be a formanyomtatványt?

Akadályoztatás esetén a nyilatkozat eseti meghatalmazott útján is megtehető. Intézményenként változó lehet, hogy milyen meghatalmazást fogadnak el (közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat). Az intézmények alkalmazhatnak formanyomtatványt is erre vonatkozóan. Fontos, hogy a meghatalmazás megfeleljen a formai követelményeknek, és pontosan meg legyen jelölve a bankszámlaszám, amelyről a fogyasztó igénybe kívánja venni a kedvezményt.

8. Ha valaki kitöltötte az az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla bejelentésére szolgáló formanyomtatványt, mikortól vehet fel ténylegesen ez alapján készpénzt?

A díj/költségmentes készpénzfelvételi kedvezmény - amennyiben 2014. január 20-ig számlavezető bankjánál írásbeli nyilatkozatot tesz - 2014. február 1-től vehető igénybe. E dátumot követően amennyiben a nyilatkozatot adott hónap 20-áig megteszi, a kedvezmény a következő hónaptól igénybe vehető.

9. Ha valaki már beadott egy formanyomtatványt bankjához, de bankszámlaszáma vagy bankja (például költözés miatt) megváltozik, lehetősége van-e új nyilatkozat megtételével más bankszámlát megjelölni a lehetőség igénybe vételéhez?

Amennyiben másik számlát szeretne megjelölni (például bank/számla/váltás kapcsán), a díj/költségmentes kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat visszavonható, és ennek igazolásával másik számlára új nyilatkozat tehető. Egyidejűleg azonban csak egy nyilatkozat lehet érvényben.

10. Csak a bank készpénzkiadó automatájából (atm) lehet ingyenesen készpénzt felvenni vagy a bankfiókból is? Mivel a postai készpénzfelvétel is készpénzfelvételnek számít, a lehetőség a postai műveletekre is vonatkozik?

A jogszabály a fizetési számláról forintban teljesített készpénzkifizetésre vagy a Magyarországon elhelyezett atm-ből történő készpénzfelvételre vonatkozóan állapít meg kedvezményt. A postai készpénzfelvétel pos-terminálon keresztül történik, tehát a kedvezmény arra nem vonatkozik.

11. Csak a fogyasztó saját bankjának atm-jéből lehet ingyenesen készpénzt felvenni vagy más bankéból is? A fiókban történő ingyenes készpénzfelvételre jogosultak (vagyis a bankkártyával nem rendelkezők) más bank fiókjában is jogosultak a lehetősége?

A kedvezmény bármely Magyarországon elhelyezett automatából igénybe vehető. A bankkártyával nem rendelkező ügyfelek esetében a bankkártya nélküli készpénzfelvétel számlavezető bankjuk bankfiókjaiban lehetséges.

12. Ha egy bankszámlának két vagy több tulajdonosa van, kinek kell nyilatkoznia az ingyenes készpénzfelvételről? Több számlatulajdonos vagy fő- és társkártya megléte esetén egyenként vagy együttesen vonatkozik rájuk a havi 150 ezres limit?

Egy számlához csak egy nyilatkozat tehető, a kedvezmény tehát nem tulajdonosonként, hanem számlánként vehető igénybe. Amennyiben egy számlának több tulajdonosa van (például házastársak számlája, amelyben mindketten társtulajdonosok), akkor is csak egyikük nyilatkozhat, és veheti igénybe a kedvezményt.

13. Ha egy bank adott folyószámlájánál ma is lehetőség van egy, két vagy esetleg több ingyenes készpénzfelvételre, a jogszabály által biztosított havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség ezeken felül értendő?

A számlacsomagok - így a jogszabályban biztosított ingyenességen túli további kedvezmények - kialakítása is az intézmények hatásköre. A jelenlegi gyakorlat alapján az látható, hogy a banki, és a jogszabály adta kedvezmények nem adódnak össze. Ugyanakkor kiemelendő, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a jogszabályban előírt ingyenesség biztosításán túl nem kötelezettek további kedvezmények nyújtására.

14. Hitelkártyával rendelkezők számára is biztosított a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség? A hitelkártyás készpénzfelvételnél tehát ez alapján nem kezdi a bank felszámítani a készpénzfelvétel utáni kamatot?

A kedvezmény fizetési számlára vonatkozik. Hitelkártyaszámlákhoz kapcsolódó hitelkártyával történő készpénzfelvételre nem vonatkozik.

15. Megemelheti a bank a fogyasztóval kötött szerződésben vagy az egyéb szerződési feltételekben meghatározott díjakat, költségeket vagy változtathat-e a fogyasztóra nézve kedvezőtlenül azok számítási módján az ingyenes készpénzfelvételre jogosító jogszabályok bevezetése miatt?

A Pft. 36/A.§ (13) bekezdése kifejezetten megtiltja a kétszeri ingyenes készpénzfelvétel bevezetésével összefüggésben a fogyasztóval kötött szerződésben - annak részét képező egyéb szerződési feltételben - megállapított díj, költség vagy ezek számítási módjának fogyasztó számára kedvezőtlen módosítását.

A Pft. 15.§-a alapján a bankok az ügyfelekkel kötött szerződések (pl: lakossági folyószámla szerződés) egyoldalú módosítását - ideértve a költségek, díjak módosítását is - a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább két hónappal kezdeményezhetik. Ezzel kapcsolatosan a törvény a bankoknak az ügyfelek irányába egyértelmű tájékoztatási kötelezettséget ír elő. A bankok a módosítás kezdeményezése esetén az ügyfeleket kötelesek arról tájékoztatni, hogy a módosítást az ügyfél részéről akkor lehet elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a bankot nem tájékoztatta arról, hogy a módosítást nem fogadja el. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására.

16. A sajtóban folyamatosan jelennek meg újabb hitelintézetek nevei, amelyek állítólag módosítanak díjaikon, költségeiken az ingyenes pénzfelvételről szóló jogszabály miatt. Hány piaci szereplő esetében indított, indít vizsgálatot az MNB a jogszabály megsértésének gyanújával? (A KSH adatai azt mutatják, hogy rendkívüli mértékben növelték a bankok az elmúlt hónapokban a felszámított díjakat - erről további részleteket itt olvashat.)

Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében 164 pénzügyi szervezetnél ellenőrzi, hogy díjaikat és költségeiket milyen mértékben módosították, illetve módosítják a jövőben. Amennyiben jogsértést tapasztal, a fogyasztók védelme érdekében valamennyi szankcionálási eszközét alkalmazni fogja a jogsértő piaci szereplővel szemben. A pénzforgalmi törvény november 22-i módosítását követően az ügyfelek 2014 februárjától jogosultak a fizetési számláról két alkalommal, összesen 150 ezer forintot díjtól és költségtől mentesen igénybe venni. A bankok ezen jogszabályi lehetőség biztosításával kapcsolatban felmerülő költségeiket az ügyfelekre nem háríthatják át.

17. Mikorra várható a - már bejelentett, illetve az esetleg most induló - jegybanki vizsgálatok vége, s a megállapítások nyilvánosságra hozatala?

A vizsgálatok nem csak a december hónapban a figyelem középpontjába került díj- és költségmódosításokra terjednek ki, hanem hosszabb időszakot fognak át. A vizsgálatok lefolytatásának időszükséglete számos tényezőtől függ, ezért a vizsgálatok befejezésének időpontjára vonatkozóan korai lenne dátumot meghatározni. A vizsgálatok eredményeképpen meghozott döntéseket - a jogerőre emelkedést követően - a jegybank az MNB törvény 53.§ (1) bekezdéseiben foglaltak szerinti tartalommal a honlapján közzéteszi. Érzékelhető, hogy az ügyek a közvélemény széles körét érintik és érdeklik, ezt az MNB a saj-tótevékenység során is figyelembe veszi.

18. Hogyan tudják az MNB vizsgálatai során megállapítani, hogy ha egy bank költséget, díjat emel, vagy kedvezőtlenül változtat azok számítási módján, azt a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetőség miatt tette-e, vagy más okból?

A bankok által a szerződések módosításáról közzétett hirdetményekben szerepeltetni kell, milyen okból történik a költségek, díjak megemelése. A megjelölt okokat alátámasztó dokumentumokat - amelyek üzleti titkot tartalmaznak - az MNB-nek jogában áll bekérni, az abban foglaltakat megvizsgálni, elemezni. Ezen túl, a tényállás teljes körű tisztázásához további eszközök is az MNB rendelkezésére állnak (nyilatkoztatás, tendenciák vizsgálata, helyszíni vizsgálat elvégzése, stb.).

19. Van-e és ha igen, hol található a MNB-nek összehasonlító vagy keresőprogramja, amelyen megtalálhatók a bankok, takarékszövetkezetek, fióktelepek számlakondíciói?

Az MNB honlapján található Bankszámlaválasztó program segítségével hasonlíthatók öszsze a számlacsomagok. A program a hitelintézetek kötelező adatszolgáltatásán alapul, és mindig az aktuálisan forgalmazott számlatermékeket tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a kedvezmény fogyasztónként eltérő számlára vonatkozhat, a program a kedvezmény nélküli kondíciókat tartalmazza. A fogyasztó azon bankszámla-csomag esetében, amelyre nyilatkozatot tett, levonhatja a kedvezményt.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

HunTao, 2014.01.07 19:53

Nekem 40%-al emelkedett a számlavezetési díjam, szóval én károsult vagyok.
Csalódtam a kormányban, mert bizony áthárították a tranzakciós adót és a bankadót is ránk, fogyasztókra, ezek az idegen bankok, ideje volna már cselekedni, megvédeni a magyar kisembereke, de eddig nem látni semmi intézkedést értünk.
magyarok
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Borisz1106, 2014.01.07 16:13

@Archer58: Ja az lehet, hogy neki emeltek ennyit.... :))
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Archer58, 2014.01.07 15:26

@Borisz1106:
szerintem rigolya-nál.
:-)))
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Borisz1106, 2014.01.07 14:48

@rigolya: Jaj ne fárasszon már... Még mindig a hülyeséget nyomja. 600%? És mindez 2013-ban... Hol? Mondjon már példát is rá!
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

rigolya, 2014.01.07 14:44

@Borisz1106: Tavaly csak 600%-os volt a banki költségek emelkedése... Szóval semmi sincs áthárítva...

Az megint más kérdés, hogy ez kikeket mennyire érint.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html