Fontos ügyben döntött az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJBH) az iskolai hiányzások kapcsán. A konkrét esetben az Esztergomi József Attila Iskola első és második osztályos tanulói esetében kérték a szülők, hogy a gyermekeknek ne kelljen bejárniuk. Az iskola igazgatója 2020. november 16-tól 2021. január 4-ig – a járványhelyzetre való tekintettel – engedélyezte az iskolából való távolmaradást, de az időtartam lejártakor a szülők újabb kérelmet nyújtottak be, amelyben kérelmezték a távolmaradás lehetőségét a tanítási év végéig. Ezt követően az Esztergomi Tankerületi Központba hívták megbeszélésre a szülőket, ahol azt javasolták, hogy egyéni munkarendre vonatkozó kérelmet nyújtsanak be az Oktatási Hivatalhoz. A kérelmet be is nyújtották, de azt az Oktatási Hivatal elutasította. Az Iskola igazgatója így a szülőket kötelezte a gyermekeik iskolába járatására, anélkül, hogy érdemi választ adott volna az iskolából való távolmaradási kérelmükre - derül ki az eset ismertetéséből.

Az Oktatási Hivataltól a szülők informálisan azt a tájékoztatást kapták, hogy a távolmaradásról és a hiányzás igazolásáról az iskolák igazgatói döntenek. A panaszos szülők mindezek ismeretében 2021. február 3-án újabb távolmaradási kérelmet nyújtottak be a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatára vonatkozó törvényre hivatkozva, mivel véleményük szerint az iskolában nem biztosított a gyermekek számára az egészséges élethez szükséges feltételek. Az iskola február 10-én hozott újabb elutasító válaszát követően szülői kérelmet nyújtottak be a tankerülethez, amely a szülők kérelmét 2021. április 15-ei válaszában szintén elutasította. A döntésében arra hivatkoztak, hogy a járványhelyzet önmagában nem alapozza meg az iskolába járás mellőzését. A szülők egyben azt is jelezték, hogy kérelmük benyújtását követően az intézmény igazgatója a gyermekek hiányzásaként csak orvosi igazolást fogadott el és egyben felhívta a gyermekek orvosát is, hogy a jövőben ne adjon igazolást az iskolai távollétre, valamint bevonta a családsegítőt is. A szülők szerint jogukban áll arról dönteni, hogy gyermekeik a járványveszély miatt ne járjanak iskolába, illetve, hogy az otthonmaradásból adódó hiányzásokat az Iskola alapos indokból való mulasztásnak minősítse, illetve a kérelmüket tisztességesen elbírálja.

Az érintett iskola és a fenntartó tankerület eljárása a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való joggal összefüggő visszásságot okozott a tanulók iskolából való távolmaradási kérelmének elbírálásakor

- tárta fel az ügyet vizsgálva az alapvető jogok biztosa, Kozma Ákos a hivatal közleménye szerint. Az ombudsman felhívta a figyelmet, hogy a járványhelyzetben is érdemben kell vizsgálni az egyéb alapos indokból való mulasztás fennállását, a szülők számára pedig megfelelő információkat kell biztosítani.

A döntés szerint a tankerület fenntartásában működő iskolák a saját hivatalos átfertőzöttségi adataikról anonim, be nem azonosítható módon nyilvános, az adott intézményt érintő, bárki által megtekinthető tájékoztatást nem tettek közzé. Ezen fenntartói, intézményi gyakorlat jelentősen nehezítette a szülők számára az iskolai jelenléttel együtt járó fertőzésveszély tényleges kockázatának a mérlegelését, akadályozta a tanuló egészségben és biztonságban való oktatása, nevelése körülményeinek megismerését.

Az alapvető jogok biztosa egyúttal feltárta azt is, hogy az iskola igazgatója az első kérelem tárgyában nem hozott döntést, míg a második kérelem tárgyában elmulasztotta az elutasító döntését határozatba foglalni, így a panaszos szülők azt sem ismerhették meg, hogy milyen szempontokat mérlegelt döntésének meghozatalakor. A jelentés kiemeli, hogy a tankerület minden alakszerűséget, az eljárási és tartalmi követelményeket figyelmen kívül hagyó egyszerű válaszlevele nem felelt meg a szülői kérelem elbírálását meghatározó törvényi követelményeknek. Számos korábbi jelentéshez hasonlóan az ombudsman rámutatott arra, hogy a fenntartói „döntés” e formája, a határozati forma elmaradása kizárta annak a lehetőségét is, hogy jogorvoslattal éljenek a sérelmezett ügyben.

Az ombudsman kezdeményezte az általános iskola igazgatójánál, hogy a jövőben a szülők által benyújtott távolmaradási kérelmet jogszerűen, azok tartalma szerint bírálja el, valamint a járványhelyzet ismételt fennállása esetén az iskola átfertőzöttségi adatait – például a fertőzött tanulók, pedagógusok számát, a digitális oktatásra áttért osztályokat – folyamatosan aktualizálva, anonim módon tegye nyilvánosan elérhetővé. Az alapvető jogok biztosa a tankerületi igazgatótól is kérte a szülői kérelmek garanciális szabályok mentén való elbírálását, valamint azt is, hogy a járványhelyzet ismételt fennállása esetén a fenntartásában működő iskolák átfertőzöttségi adatainak anonim nyilvánosságra hozatala érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Hasonló iskolákban, hasonló helyzetekben is lehet még következménye a mostani döntésnek, amely tisztázza az iskolák és a tankerületek megfelelő eljárásrendjét. A konkrét esetben az iskola eljárása azért is érdekes, mert az oktatásért is felelős Kásler Miklós miniszter külön utasította az intézményeket a hiányzások rugalmas kezelésére.