Devizahitelesek - itt a Kúria döntése!

Érvénytelen az árfolyamrés a Kásler-ügyben. Egyelőre azonban korai örülni, a sokakat érintő folytatás majd csak később jöhet.
Napi.hu, 2014. június 3. kedd, 11:41
Fotó: Napi.hu

A Kásler-ügyben érvénytelenek az árfolyamrésre vonatkozó szerződéses rendelkezések - mondta ki a Kúria kedden. A vitatott szerződés többi része azonban érvényben marad. Fontos tudni azt is, hogy most a Kúria kizárólag a Kásler házaspár szerződéséről döntött.

A Kúria - miután a Kúria polgári kollégiumának bírái, továbbá az öt ítélőtábla polgári kollégiumának vezetője és a legfőbb ügyész részvételével jogegységi tanácsként üléseznek - már június 16-án jogegységi döntést hozhat több, devizahitellel kapcsolatos, a decemberi jogegységi határozatból kimaradt kérdésben - jelentette be Wellmann György, a Kúria polgári kollégiumának vezetője a per tárgyalását követően.

Egyrészt megvizsgálják, hogy a devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződés mint szerződéstípus tisztességtelen-e a tekintetben, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli. Másrészt a pénzintézet, az árfolyamkockázattal kapcsolatos, esetlegesen tévesen adott tájékoztatása miatt tisztességtelen-e a szerződés. Harmadrészt az egyoldalú szerződésmódosítás milyen körülmények között felel meg az átláthatóság követelményének. Negydrészt pedig az árfolyamrés alkalmazása tisztességtelen-e. Nem biztos, hogy már aznap lesz döntés, de remélhetőleg még az ítélkezési szünet előtt megszületik a jogegységi határozat, amely kötelező minden magyar bíróságra - mondta Wellmann.

Mi történt kedden?

A bíróság mai döntésben úgy ítélte meg, hogy a perbeli úgynevezett különnemű árfolyamok alkalmazását előíró szerződéses rendelkezések nem tartoznak a főszolgáltatást megállapító, illetve a szolgáltatás ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződéses kikötések körébe, így e szerződési feltételek tisztességtelenségét a bíróság vizsgálhatja - derül ki az elvi határozatból.

Esett az OTP
A tárgyalás kezdetekor már másfél százalékkal visszaeső OTP délelőtt további veszteségeket szenvedett el, 4760-ig esett (-2,4 százalék), háromnegyed 12 után viszont újra másfél százalékos mínusznál járt.

A támadott szerződési feltételeket, a perben eljárt bíróságokkal egyezően, a Kúria is tisztességtelennek találta, mivel - 6/2013-as jogegységi határozatában már kifejtetteknek megfelelően - deviza alapú kölcsönszerződéseknél nem kerül sor átváltásra csak átszámításra, amelyért a pénz átváltásakor szokásos díjazás nem jár. A különnemű árfolyam alkalmazásából a pénzügyi intézményeknek ellenszolgáltatással nem fedezett bevétele, a fogyasztóknak pedig költsége keletkezik, ami tisztességtelen. Továbbá az ilyen árfolyamok alkalmazása nem felel meg az Európai Bíróság (EB) által is értelmezett világos és érthető szabályozás követelményének sem.

Az EB ítélete alapján ugyanakkor a perben eljárt bíróságok tévedtek, amikor a perbeli szerződési feltételek érvénytelenségét a szerződés módosításával szüntették meg. Ahelyett ugyanis a - perbelihez hasonló tényállások esetén - a tagállami jog diszpozítív rendelkezése válik a szerződés részévé. A magyar jog vonatkozó diszpozítív rendelkezését a Ptk. 231.paragrafusa 2. bekezdése tartalmazza, amely szerint a más pénznemben meghatározott tartozást a fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam alapulvételével kell átszámítani. Ilyennek pedig az MNB hivatalos deviza árfolyama tekintendő. A vételi és eladási árfolyam alkalmazását előíró szerződési rendelkezések érvénytelensége folytán, azok helyébe a fent hivatkozott diszpozítív rendelkezés lép.

A Kúria jogértelmezése szerint az MNB hivatalos árfolyama lehet az egyetlen árfolyam, amellyel a magyar jog szerint a szerződés érvényessége helyreállítható. A helyreállítás azonban nem bírói szerződésmódosítás, hanem meglévő jogi szabály alapján történik, vagyis egyéb ügyekben nem egyedi bírói megítélésen alapul.

Gadó Gábor ügyvéd, a másodrendű alperes OTP Jelzálogbank jogi képviselője szerint az árfolyamrés - a vételi és az eladási árfolyam különbözete - alkalmazása önmagában nem teszi tisztességtelenné a szerződést. A szerződés világos, egyértelmű rendelkezéséket tartalmaz, a fogyasztó pedig észlelhette, hogy a vételi és az eladási árfolyam eltér.

Hogyan kezdődött?

Még 2008. május 29 én Kásler Árpád és felesége devizában nyilvántartott jelzálog típusú kölcsönszerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel. A bank 14,4 millió forint (körülbelül 46 867 euró) összegű kölcsönt nyújtott a kölcsönvevőknek. A szerződésben kikötötték, hogy a kölcsön összegének svájci frankban való megállapítása e devizának a folyósítás napján érvényes, a bank által alkalmazott vételi árfolyamán történt. E feltétel alapján a kölcsön összegét 94 240,84 frankban határozták meg. A szerződés értelmében ugyanakkor az egyes fizetendő részletek forint összegét a bank által alkalmazott, az esedékesség napját megelőző napon érvényes svájci frank eladási árfolyamon kellett meghatározni.

A házaspár megtámadta a magyar bíróságok előtt azon kikötést, amely feljogosítja a bankot arra, hogy az esedékes törlesztőrészleteket a svájci frank eladási árfolyama alapján számolja. E feltétel tisztességtelen jellegére hivatkoztak, mivel az a kölcsön folyósításakor alkalmazott árfolyamtól eltérő árfolyam alkalmazását írja elő annak visszafizetésére.

A Békés Megyei Bíróság 2011. december 8-án kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében mindkét szerződési kikötés semmisségét megállapította és mellőzte a kezelési költség devizában történő megállapítását, továbbá a szerződéstől eltérve az eladási árfolyam helyett a vételi árfolyam alkalmazását rendelte el a törlesztésnél visszamenőleges hatállyal.

Az ítélet ellen az OTP fellebbezett, így került az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblára, amely 2012. április 26-án részben megváltoztatta a megyei bíróság döntését, és mellőzte a kezelési költségre vonatkozó ítéleti rendelkezést, ugyanakkor helybenhagyta és jogerőre emelte azt, amely szerint vételi árfolyamon kell kiszámítani a törlesztőrészleteket. A másodfokú ítélet indoklása szerint a kezelési költség vizsgálatára a polgári bíróság jogköre nem terjed ki, mert az banki szolgáltatás ellenszolgáltatása, és a tisztességtelen kikötés körében nem vizsgálható. A vételi és eladási árfolyam alkalmazását azonban tisztességtelennek ítélte a tábla, és felhívta a figyelmet arra, hogy a bank devizaalapú kölcsön esetén nem bocsát devizát az adós rendelkezésére, és az adós nem devizában törleszt. Tisztességtelen, hogy amikor a bank folyósít, vételi árfolyamon számol, amikor pedig a törlesztés történik, eladási árfolyamon. Így eleve többet kell az adósnak törlesztenie, olyan szolgáltatásért fizet, amit nem vesz igénybe. Ezért kell egyneműsíteni a folyósítást és a törlesztést a másodfokú bíróság szerint, amely visszamenőleges hatállyal az eladási árfolyam helyett a vételi árfolyam alkalmazását írta elő törlesztéskor is.

A tábla jogerős döntése ellen a pénzintézet a Kúriához fordult felülvizsgálati kérelemmel. A Kúria 2013. január 15-én a hazai eljárást felfüggesztve az Európai Bírósághoz fordult és előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett.

A felülvizsgálati kérelmet elbíráló Kúria az kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy (1) a külföldi pénznemben meghatározott kölcsönszerződésre alkalmazandó átváltási árfolyamokkal kapcsolatos kikötés (árfolyamrés) a szerződés elsődleges tárgyára, vagy a szolgáltatás ár/minőség viszonyára vonatkozik e. Azt is meg akarta tudni, hogy (2) a vitatott feltétel tekinthető e olyannyira világosnak és érthetőnek, hogy az irányelv értelmében mentesülhetnek a tisztességtelen jellegükre vonatkozó értékelés alól. Végül a magyar bíróság arra is kiváncsi volt, hogy (3) amennyiben a szerződés a tisztességtelen feltétel elhagyása esetén nem teljesíthető, a nemzeti bíróság jogosult-e azt módosítani vagy kiegészíteni.

Idén április 30-án a luxembourgi székhelyű intézmény azt mondta ki, hogy azon fogyasztóknak, akik külföldi pénznemben meghatározott kölcsönt vesznek fel, képesnek kell lenniük értékelni annak gazdasági következményeit, hogy a kölcsön visszafizetésére más árfolyamot (devizaeladási árfolyam) alkalmaznak, mint amelyet annak folyósításakor a kölcsönösszeg kiszámítására alkalmaztak (devizavételi árfolyam) - ez az árfolyamrés inézménye. A nemzeti bíróság a szerződés felei közötti egyensúly helyreállítása és a szerződés érvényességének fenntartása céljából helyettesítheti a tisztességtelen feltételt a nemzeti jog valamely rendelkezésével. MIndezek után logikus következmény a mai budapesti döntés.

Hogyan tovább?

Törvénnyel módosíthatók korábban megkötött szerződések, ám ebben az esetben is figyelembe kell venni minden fél méltányos érdekeit, a megváltozott körülmények között is érdekegyensúlyra kell törekedni - mondta ki 2014. március 17-én a devizahitelekkel kapcsolatos alaptörvény-értelmezésében az Alkotmánybíróság (Ab). Az Orbán-kormány még 2013. november 29-én végén fordult az Ab-hoz, hogy az alaptörvény értelmezését kérje a devizahitelekkel összefüggésben, a testület másfél hónappal ezelőtt (január 27-én) kezdte el a határozattervezet megvitatását.

Nem ütközik jogszabályba, sem jó erkölcsbe, nem uzsorás és nem színlelt szerződés a devizaalapú kölcsönszerződés - döntött a Kúria polgári kollégiuma jogegységi határozatában 2013. december 16-án. Az ilyen szerződésekben az adós viseli az árfolyamváltozás kockázatát. A devizaalapú kölcsönszerződések olyan szerződések, amelyekben az adós az adott időszakban irányadó forintkölcsönnél kedvezőbb kamatmérték mellett devizában adósodott el, így ő viseli az árfolyamváltozás hatásait. A Kúria szerint a devizahiteles szerződések nem tekinthetők érvénytelennek pusztán az adóst terhelő árfolyamkockázat miatt. A társadalmi méretű problémák megoldásának nem a bírói út a megfelelő módja, hanem a jogalkotás, amely figyelembe tudja venni az össztársadalmi érdekeket is - érvelt a Kúria.

Még egy fontos döntés vár a Kúriára

A Kásler-ügy után a devizahitelek tömegét érintő jogegységi határozat a Kúria korábbi bejelentése szerint ősszel készülhet el. Ebben azt kellene eldönteni, hogy világos és érthető-e az árfolyamrésre vonatkozó szerződéses feltétel. A bíróságok helyettesíthetik egy másik rendelkezéssel a vitatott szerződéses feltételt, a lehető legnagyobb mértékben fenntartva ugyanakkor a szerződés egészének érvényességét.

A kormány várhatóan megvárja ez utóbbit a jogszabály-alkotással. Az őszre várt jogegységi határozat után az Országgyűlés dönthet a devizahitelek problémáját véglegesen rendező jogszabályról - mondta május elején egy lapinterjúban Rétvári Bence, az igazságügyi tárca államtitkára.

Több milliárdba kerülhet a bankoknak

Arra számítok, hogy ősszel születik végleges megoldás a devizahitelesek problémájára - mondta Patai Mihály, a Magyar Bankszövetség elnöke az InfoRádióban május közepén. Várakozása szerint az árfolyamrés ügyében valamiféle visszatérítésre lesznek a bankok felkérve vagy kényszerítve. Egy lapinterjúban pedig ezt az összeget szektorszinten több milliárd forintra tette.

HOZZÁSZÓLÁSOK
 

juliann, 2014.06.08 19:22

@Blama:
65. § (1) A 64. § (1) bekezdése szerinti kamatmentes vagy évi 3,5%-ot meg nem haladó kamat mellett nyújtott kölcsön kamata egységesen évi 15%-ra változik.

Válasz:::Igy már érthetö hogyan lett a 380 Ft lakáshiteltörlesztö részlete 3000 Ft !!!
Ez háromkeresös modellnél nem okozott tragédiát !!!
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

rw, 2014.06.08 18:22

@zsolt5: kedves zsolt5!
A helyedben nem lottóznék, még az egyes is messze elkerülne.
De látom a leszarom játék tetszik, azért folytassuk: leszarom milyen autód van, milyen házad, mit gondolsz rólam, még azt is leszarom hogy te is leszarod.
Tőled nem kért senki semit, így ezért kár volt a wall of text.

"Eszet nem lehet adni senkinek sem, de ha egyszer a fejedre olvasnak valamit, amiben ráadásul az illetőnek még esetleg némi igazsága is van, akkor szerintem ne kezdj el támadni, nem biztos, hogy valóban a legjobb védekezés."
Őőő, a kb "dögölj meg" mert úgy gondolom megérdemled "leszarom mi történt" nem éppen sima "fejre olvasás", maradjunk ennyiben :) És szard le te is nyugodtan.
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Blama, 2014.06.08 18:12

@juliann: Erre gondol:

a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény


64. § (1) Azoknak a kölcsönöknek a kamata, törlesztő-részlete és adósság összege, amelyeket az Országos Takarékpénztár vagy a takarékszövetkezet az 1988. december 31-e előtt hatályban volt jogszabályok alapján lakásépítés, lakásvásárlás vagy egyéb építési munkák céljára nyújtott, az adós választása szerint 1991. január 1. napjától kezdődően a 65. vagy a 66. § rendelkezései szerint változik meg.
65. § (1) A 64. § (1) bekezdése szerinti kamatmentes vagy évi 3,5%-ot meg nem haladó kamat mellett nyújtott kölcsön kamata egységesen évi 15%-ra változik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti célra nyújtott 3,5%-nál magasabb és nem változó kamatozású kölcsönök kamata 1992. január 1-jétől évi 15%.

A fiatalabbak kedvéért felidézném: ez a nép-nemzeti, konzervatív Antall-kormány alatt született törvény volt.

Ez is tartalmazta a törvény:

66. § (1) A 64. § (1) bekezdése szerinti:
a) kamatmentes vagy évi 3,5%-ot meg nem haladó kamatozású kölcsönökre az 1991. január 1. napján fennálló és nem fizetési késedelemből eredő tőketartozás felét;
b) az évi 3,5%-nál magasabb mértékben megállapított és nem változó kamatozású kölcsönökre az 1992. január hó 1-jén fennálló és nem fizetési késedelemből eredő tőketartozás egyharmadát az állam elengedi.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott csökkentett kölcsönökre 1991. január 1-jétől; a b) pontban meghatározott csökkentett kölcsönökre pedig 1992. január 1-jétől a lakáscélú bankkölcsönök mindenkori kamatát kell megfizetni.
67. § (1) A kamatmentes és 1-3,5%-os kamatozású kölcsönök törlesztésére 1991. évben egységesen havonta 1500 forinttal többet kell megfizetni, mint a kölcsönszerződésben meghatározott havi törlesztőrészlet.
(2) Ha az (1) bekezdés alapján megállapított törlesztőrészlet nem nyújt fedezetet az esedékes tőkehányad és a 65. §-ban vagy a 66. §-ban meghatározott kamat megfizetésére, úgy a fedezetlen kamathányadot továbbra is a költségvetés viseli.
(3) Ha az (1) bekezdés alapján megállapított törlesztőrészlet magasabb, mint az esedékes tőkehányad és a 65. §-ban vagy a 66. §-ban meghatározott kamat összege, úgy a különbözet a tartozást csökkenti, a törlesztési idő ennek arányában rövidül meg.

Ajánlom szíves elolvasásra a teljes szöveget, mert igyekezett a költségvetés enyhíteni a terheket, amelyeket az állami pénzintézetek (!) és szerződő felei szerződésébe való belenyúlás okozott (a fedezetlen kamathányadot továbbra is a költségvetés viseli.).
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

juliann, 2014.06.08 15:26

@RealMan:
RealMan, 2014. június 6., péntek 10:38
De valljuk be - ez egy nagyon jól kitalált, bűnszervezetben elkövetett csalás volt, amelyben minden olyan magyarországi bank benne volt, aki ilyen típusú "kölcsönt" biztosított.

Kérdésem:::Emlékszel-e arra az idöre ,amikor a három százalékos lakáshitelböl harminchat százalékos lett ???
Emiatt rengeteg öngyilkos lett !!!
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

Blama, 2014.06.08 10:55

@RealMan: A háza értéke változó. Most kevesebbet ér.
A felét sem, mondjuk.
Ha maga a bank, kér még valamit a ház mellé?
A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html