Nők 40 - el lehet bukni a nyugdíjat egy ilyen tévedéssel

A szolgálati idő elismerése szempontjából a bevallásnak van jelentősége, ami ha elmarad, a tb-szerv joggal mellőzi a szolgálati időbe való beszámítást. A Kúria egy olyan jogesetet ismertetett, ahol az érintett hölgy a könyvelője hibájából nem kaphatta meg a nők kedvezményes öregségi nyugdíját.
K. Kiss Gergely, 2018. április 12. csütörtök, 14:00
Fotó: Shutterstock

A bíróság az okiratok (NAV jövedelemigazolás, NYENYI-lap, szja-bevallás, NAV adatszolgáltatás) alapján megállapította, hogy a felperes könyvelője a 2006. évre a 06584 számú járulékbevallásban a 8,5 százalék egyéni nyugdíjjárulék sort nem töltötte ki, ezért a befizetett összegek túlfizetésként jelentkeztek - idézi a Kúria közleményét az Adózóna.hu.

Mivel a bevallást nem töltötték ki teljes körűen, függetlenül attól, hogy csak adminisztratív hiba történt, a felperesnek nincs lehetősége arra, hogy a befizetés megtörténtét egyéb okirati bizonyítékokkal igazolja. A befizetéshez szükséges a jogcím "társítása" is, ami maga a bevallás; amennyiben a bevalláson a befizetést nem rögzítik, úgy kell tekinteni, mintha bevallást nem is teljesítettek volna.

A szolgálati idő elismerése szempontjából a bevallásnak van jelentősége, ami - a felperes által sem vitatottan - elmaradt, ezért az alperes jogszabálysértés nélkül mellőzte a 2006-os év szolgálati időbe való beszámítását. A felperes a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, kereső tevékenységgel járó vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban 40 év jogosultsági időt nem szerzett, ezért öregségi nyugdíjra, illetve a nők kedvezményes öregségi teljes nyugdíjára sem jogosult.

Nem fogadták el

A jogerős ítélet ellen a felperes élt felülvizsgálati kérelemmel. A Kúria megállapította, hogy a perben csatolt okiratok (a NAV alperesnek küldött adatszolgáltatásai és a felperesnek írt tájékoztatása alátámasztották, hogy a főfoglalkozású egyéni vállalkozó felperes által 2006. évre befizetett, a NAV nyilvántartásában túlfizetésként jelentkező összegeket - a nyugdíjjárulék bevallása hiányában - a későbbi évekre jóváírták.

A felperesnek megküldött tájékoztatás tartalmazta azt is, hogy a folyószámlán - bevallás hiányában - kimutatott túlfizetésről a felperes a 2007. december 20-án benyújtott "Átvezetési- és kiutalási kérelemmel" rendelkezett; a NAV a fenti okiratokban rögzítette azt is, hogy a bevallás elévülési időn túli módosítására nincs lehetőség.

Mivel a 2006. évre befizetett összegek - a könyvelést végző személy tévedése és a felperes rendelkezése folytán - más évekre kerültek átvezetésre, a nyugdíjjárulék a 2006. évre nem tekinthető megfizetettnek, emiatt a szolgálati idő elismerésének feltétele nem teljesült. A felperes azért nem jogosult a 2006-os év szolgálati időbe való beszámítására, mert a nyugdíjjárulék erre az időszakra - a fent kifejtettek szerint - nem minősül megfizetettnek.

A jogerős ítélet indokolása az adminisztrációs hiba kijavítására, a járulék utólagos megfizetésére vonatkozó megállapítást, utalást nem tartalmaz, az adóhatóság hatáskörébe tartozó azon kérdésről, hogy a járulékbevallás utólagos, az elévülési időn túl történő korrekciója lehetséges-e, a társadalombiztosítási szerv nem rendelkezhetett és nem is rendelkezett.

Mindhiába

Ez utóbbi kérdés, ezzel összefüggésben a régi és az új Ptk. rendelkezéseinek megsértése a társadalombiztosítási per tárgyát nem képezi és - figyelemmel arra, hogy a bíróság döntését az elévülésre nem alapította -, a felülvizsgálati eljárásban sem vizsgálható. Mindezek alapján a Kúria a jogerős ítéletet - az indokolás pontosításával - hatályában fenntartotta - írja a Kúria Sajtótitkársága.

HOZZÁSZÓLÁSOK