A digitális piacokról szóló rendeletre vonatkozó parlamenti álláspont mai elfogadásával az Európai Parlament szembeszáll a digitális óriáscégek tisztességtelen üzleti módszereivel – mondta Andreas Schwab (EPP, Németország) jelentéstevő, miután az EP megszavazta az új európai internetes piacok szabályozásának tervét (digital markets act - DMA).

A Parlament a jogszabályjavaslat elfogadott formáját tekinti a tagállami kormányokkal folytatott tárgyalások során képviselt kiinduló álláspontjának. A tárgyalások a Tanács francia elnöksége alatt, 2022 első félévében kezdődhetnek. Ezzel a javaslattal párhuzamosan az online platformok tevékenységeivel kapcsolatban januárban egy másik javaslatról is szavaznak majd a képviselők: a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletről, amely egyebek mellett az illegális tartalmak és az algoritmusok kérdésével fog foglalkozni.

A digitális piacokról szóló jogszabály a „kapuőrként” funkcionáló óriásplatformok (az ügyfelekhez fontos kaput üzemeltető, tartósan erős piaci pozíciót élvező, a belső piacra jelentős hatást gyakorló szolgáltatók) kétes üzleti gyakorlatait tiltja, és felhatalmazza a Bizottságot, hogy vizsgálja a piacot és szankcionálja a szabályszegést.

A Parlament által 642 szavazattal, nyolc ellenszavazattal és 46 tartózkodás mellett elfogadott rendeletjavaslat az ilyen platformok kötelezettségeit és a rájuk vonatkozó tilalmakat szabja meg.

A jogszabály az úgynevezett „alapvető platformszolgáltatásokat" biztosító legfontosabb cégekre vonatkozik majd, mert az ilyen vállalatok esetében fordul elő leggyakrabban, hogy tisztességtelen üzleti gyakorlatokat alkalmaznak. Olyan online közvetítő szolgáltatásokat, közösségi médiákat, keresőmotorokat, operációs rendszereket, online hirdetési szolgáltatásokat, felhőszolgáltatásokat és videómegosztási szolgáltatásokat kínáló vállalatokról van szó, amelyek esetében teljesülnek a kapuőrökre vonatkozó feltételek. A képviselők szerint a rendelet hatályának a webböngészőkre, a virtuális asszisztensekre és a csatlakoztatott tévékre is ki kell terjednie.

A bizottsági előterjesztéshez képest további változások a kapuőrség meghatározásához használt küszöbértékekre, a kötelességek és tiltások listájára, a „gyilkos felvásárlások” korlátozására, az uniós végrehajtásra, a nemzeti versenyhatóság szerepére és a bírságokra vonatkoznak.

A javaslat főbb elemei értelmében az Európai Parlament:

  • megemelte a mennyiségi küszöbértékeket úgy, hogy a jogszabály azokra a vállalkozásokra terjedjen ki, amelyek éves forgalma az Európai Gazdasági Térségen belül eléri a 8 milliárd eurót, tőkepiaci értéke pedig a 80 milliárd eurót, és amelyek legalább három uniós tagországban nyújtanak alapvető platformszolgáltatásokat havonta több mint 45 millió végfelhasználónak és évente több mint 10 ezer üzleti felhasználónak;
  • további követelményeket támasztott a célzott vagy mikrocélzott hirdetések adatfelhasználásával és a szolgáltatások - például az üzenetküldési szolgáltatások és a közösségi hálózatok - interoperabilitásával kapcsolatban;
  • leszögezte: a Bizottság pénzbírságot szabhat ki a szabályokat be nem tartó kapuőrökre. A bírság mértéke „nem lehet kevesebb, mint az előző pénzügyi év teljes világszintű forgalmának négy százaléka, és nem haladhatja meg annak húsz százalékát”;
  • előírja, hogy a végfelhasználóknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az alapplatform-szolgáltatáson belül bármikor eltávolítsák az előre telepített szoftveralkalmazásokat;
  • korlátozásokat tervez a „gyilkos felvásárlások” (versenytársak akvizíciókkal történő kiiktatása) leállítására: ha egy kapuőr vállalat rendszeresen megszegi a szabályokat, akkor a Bizottság megakadályozhatja, hogy a vállalat a jogszabály által lefedett területeken más cégeket felvásároljon. A kapuőröket arra is köteleznék, hogy tájékoztassák a Bizottságot a tervezett összefonódásaikról;
  • kiemelte: a jogszabálynak biztosítania kell, hogy a visszaélést bejelentő személyek fel tudják hívni az illetékes hatóságok figyelmét a rendelet tényleges vagy lehetséges megsértésére, és ezért ne kelljen megtorlástól tartaniuk; és
  • egyértelműsítette a tagállami versenyhivatalok szerepét, ugyanakkor a digitális piacokról szóló jogszabály betartatása a Bizottság hatásköre marad.

Tájékoztatás

 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja részeként valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.